Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego „Budowa odcinka sieci wodociągowej na potrzeby stacjonarnej bazy magazynowej w Nowej Dębie”
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Ogłoszenie z zakresu czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii i innym problemom behawioralnym na realizację zadania "Świąteczny turniej piłki nożnej"
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego przebudowa drogi leśnej „Kanałowa” na terenie Leśnictwa Maziarnia: budowa przepustów pod koroną drogi oraz przebudowa rowów w zakresie budowy przepustów na terenie działek
Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie "Budowy stacjonarnej bazy magazynowej wraz z infrastrukturą drogową..."
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowy stacjonarnej bazy magazynowej wraz z infrastrukturą drogową..."
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.2034, położonej w miejscowości Stany przy ul. Kolbuszowskiej, gmina Bojanów
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dwóch budynków gospodarczych
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowegobudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100 RC SDR 11 typ 2, dwuwarstwowa wraz z przyłączem gazowym dn 25 PE100 RC SDR11 typ 2
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury w Stanach na przedszkole wraz z budową niezbędnej infrastruktury
Ogłoszenie z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innym problemom behawioralnym do realizacji na lata 2022 - 2026 na rea
Ogłoszenie z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innym problemom behawioralnym do realizacji na lata 2022 - 2026 na rea
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przebudowa drogi leśnej „Kanałowa” na terenie Leśnictwa Maziarnia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury w Stanach na przedszkole
Obwieszczenie z dnia 18 października w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkie nr 872
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie Budowa drogi gminnej w miejscowości Bojanów wraz z miejscami postojowymi i dojazdem do targowiska gminnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie Budowa drogi gminnej na działce nr ewid.1538/6, położonej w miejscowości Stany, gmina Bojanów
Ogłoszenie w sprawie oferty Stowarzyszenia Karate KYOKUSHIN "SEIKEN PRZYSZÓW" z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 Dn 63mm na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego
Oferta na realizację zadania publicznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowy drogi gminnej w miejscowości Bojanów wraz z miejscami postojowymi i dojazdem do targowiska gminnego..."
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowy drogi gminnej na działce nr ewid.1538/6, położonej w miejscowości Stany, gmina Bojanów"
Decyzja w sprawie "Budowy zbiornika wodnego - stawu na działkach o nr. ewidencyjnym 1610/1, 1610/2, 1611, 1613, 1614, 1615, 1617 w miejscowości Stany, Gmina Bojanów