Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie „Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda – budowa drugiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr S-2A w miejscowości Ruda, gmina Bojanów”
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie „Budowy stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN15kV i nN 0,4kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym nN 0,4kV oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej"
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie budowy dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.1126 i 1127, położonych w miejscowości Bojanów przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Postanowienie w sprawie "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część), gmina Bojanów"
Ogłoszenie o ofercie na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda – budowa drugiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr S-2A w miejscowości Ruda, gmina Bojanów"
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa linii kablowej 15kV do projektowanej stacji transformatorowej Przyszów 27 Nowa”
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego Świętujmy razem DZIEŃ MATKI
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego Piknik - Sportowy Dzień Dziecka
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa przyłącza kablowego SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Przyszów XXV, przyłącza nN dla zasilania budynku mieszkalnego położonego na dz. Nr ewid.2871/5 w m-ci Przyszów”
Oferta na realizację zadnia publicznego z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zmiany decyzji o warunkach zabudowy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.3078 i 3080
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego budowa dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.1126 i 1127, położonych w miejscowości Bojanów przy ul. Polnej, gmina Bojanów
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert z zakresu sportu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda – budowa drugiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda – budowa drugiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie "Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora..."
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące "Dopływ z Korabiny" sieci kanalizacji sanitarnej...
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany rodzaju zrealizowanej inwestycji z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę zagrodową na działce nr ewid.1950, położonej w miejscowości Stany, gmina Bojanów
Obwieszczenie Nr 2 Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Stany, gmin Bojanów"
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Stany, gmin Bojanów"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy budowa dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.1126 i 1127, położonych w miejscowości Bojanów przy ul. Polnej, gmina Bojanów