Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie pn „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV Olendry-Nowa Dęba odgałęzienie od słupa nr 357/6 do ST Stany 1 na linię kablową” na działkach: nr ewid.3481/7, 3481/13, 3501, 3502/1, 3503/1, 3502/2, 3500, 3
Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze aktywności fizycznej
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów dotyczy "Remontu drogi gminnej Nr 101112R Stany - Bojanów (ul. Kopanina) w km 1+036-2+195 o długości 1159 m w m. Stany" realizowanego na działkach nr ewid 4173 i 3163 obręb Stany, gmina Bojanów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów dotyczy "Remontu drogi gminnej Nr 101112R Stany - Bojanów (ul. Kopanina) w km 1+036-2+195 o długości 1159 m w m. Stany"
Obwieszczenie pn. "Remont drogi gminnej Nr 101112R Stany - Bojanów (ul. Kopanina) w km 1+036-2+195 o długości 1159 m w m. Stany" realizowanego na działkach nr ewid. 4173 i 3163 obręb Stany, gmina Bojanów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów
Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Kołodzieje odbytego w dniu 11 grudnia 2016 r
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Burdze odbytego w dniu 11 grudnia 2016 r
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV Olendry-Nowa Dęba odgałęzienie od słupa nr 357/6 do ST Stany 1 na linię kablową” na działkach: nr ewid.3481/7, 3481/13, 3501, 3502/1, 3503/1, 3502/2, 3500,
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Ruda odbytego w dniu 3 grudnia 2016
Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszów odbytego w dniu 3 grudnia 2016
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych dla zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Łęgowej w miejscowości Stany” na działkach nr ewid.1707/1
Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie zniesienia nazw miejscowości, ustalenia nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu administracyjnego
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia