Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów

Informacja o strategii rozwoju gminy Bojanów

Opracowana w grudniu 1999 roku przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. strategia rozwoju gminy Bojanów zawiera dwie części: 1) raport o stanie gminy 2) część programująco - strategiczna. Oto obszerne fragmenty drugiej części tej strategii: Syntetyczne zestawienie uwarunkowań rozwoju

MOCNE STRONY:

-położenie w sercu Puszczy Sandomierskiej,
-czyste środowisko naturalne,
-walory przyrodnicze do rozwoju turystyki i agroturystyki,
-czysta i malownicza rzeka Łęg,
-posiadanie podstawowych elementów infrastruktury technicznej,
-naturalne surowce: piasek, drewno, runo leśne,
-duże zasoby wolnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
-współpraca władz gminy ze szkołami,
-rozwinięty system pomocy społecznej,

SŁABE STRONY:

-braki w infrastrukturze technicznej,
-duże bezrobocie, brak miejsc pracy poza rolnictwem,
-niski poziom dochodów ludności,
-brak systemu segregacji i zagospodarowania odpadów wtórnych,
-niezadowalająca jakość i stan dróg,
-niska jakość gleb, nieużytki,
-warunki lokalowe szkół,
-słabo rozwinięta baza turystyczno-rekreacyjna,
-słaba promocja gminy na zewnątrz.

SZANSE:

-dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego,
-wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi,
-rosnące zapotrzebowanie na ekologiczną żywność,
-gmina jako miejsce czyste ekologicznie,
-nawiązanie funkcjonalnych związków z zagranicą,
-dodatni przyrost naturalny,
-tworzenie związków ponadgminnych,
-możliwośc pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.

ZAGROŻENIA:

-migracja ludzi młodych
-degradacja środowiska naturalnego w wyniku działalności,
-człowieka bez zabezpieczenia właściwych funkcji komunalnych,
-brak tradycji wykorzystywania istniejących walorów naturalnych,
-procesy restrukturyzacyjne zakładów przemysłowych zatrudniających mieszkańców gminy,
-źle prowadzona polityka kredytow dla rolnictwa i małych przedsiębiorstw,
-zła polityka rolna państwa,

MISJA GMINY BOJANÓW

Misja dla gminy Bojanów wypracowana wspólnie z uczestnikami debat zawiera opis wizji gminy oraz głównego pola jej działań w przyszłości.
Czym różnimy sie od innych?
-położeniem naturalnym,
-czystością środowiska,
-walorami turystyczno-krajoznawczymi,
-zasobami terenów budowlanych,
-życzliwością i gościnnością mieszkańców.

W czym chcemy być atrakcyjni?
-rozwoju turystyki i agroturystyki,
-wysokim poziomie oświaty i kultury,
-rozwinietej infrastrukturze technicznej,
-rozwoju budownicta mieszkaniowego,
-drobnym przetwórstwie,
-ekologicznym rolnictwie,
-promowaniu pozytywnych incjatyw,
-tworzeniu nowych miejsc pracy.

Dla kogo chcemy być atrakcyjni?
-mieszkanców,
-turystów,
-inwestorów,
-mieszkańców okolicznych miast,
-grzybiarzy, myśliwych i wędkarzy,
-sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
-dla miasta Stalowa Wola.

Jesteśmy malowniczo położoną,przyjazną i ekologiczną gmina, rozwijającą nowoczesną infrastrukturę techniczną oraz bazę przetwórstwa produktów rolnych. Chcemy być atrakcyjni dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów, którym oferujemy doskonałe warunki do wypoczynku. Chcemy być bogaci, zdrowi i dobrze postrzegani. OBSZARY STRATEGICZNE: Obszary strategiczne sa najistotniejszymi polami działania gminy, jednocześnie wytyczają kierunki prac samorządu na najbliższe kilkanaście lat. Oto one:

OBSZAR 1

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I EKOLOGICZNA:
-budowa pełnej infrastruktury technicznej,
-budowa sieci wodociągowej,
-budowa sieci kanalizacyjnej,
-budowa i modernizacja dróg,
-budowa i modernizacja mostów,
-rozbudowa sieci elektrycznej, reelektryfikacja wsi,
-utrzymanie stanu środowiska naturalnego,
-rozwiązywanie problemów lokalnych oczyszczalni ścieków,
-zorganizowanie systemu zbiórki i składowania odpadów wtórnych,
-poszukiwanie dostępnych źródeł finansowania,
-poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na inwestycje,
-pełne wykorzystanie środków z Banku światowego w ramach „Programu aktywizacji terenów wiejskich”
-nawiązanie współpracy z bankami oferującymi najkorzystniejsze warunki kredytowe.

OBSZAR 2

ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO: -modernizacja rolnictwa, dostosowująca je do gospodarki rynkowej i uwarunkowań ekologicznych, -organizacja szkoleń i doradztwa rolniczego, -wyłonienie „lokalnych liderów opłacalnej produkcji rolnej” oraz prezentacja ich metod pracy, -specjalizacja gospodarstw rolnych, -komasacja gruntów, -rozwój usług okołorolniczych, -podejmowanie działań mogących wpłynąć na zmianę polityki rolnej państwa, -rozwój przetwórstwa płodów rolnych i leśnych, -tworzenie zakładów przetwórstwa oraz przechowalnictwa produktów rolnych i runa leśnego, -organizacja grup producenckich, -rozwój przetwórstwa drzewnego, -tworzenie i rozwój rynków zbytu, -współpraca z hurtowymi giełdami zbytu płodów rolnych i leśnych, -poszukiwanie możliwości kontraktacji, -tworzenie gminnych targowisk zdrowej żywności, -współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi zbyt. OBSZAR 3 -------------------------------------------------------------------------------- AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA: -wykorzystanie naturalnych walorów gminy do tworzenia bazy turystyczno-rekreacyjnej, -organizacja centrum informacji turystycznej, -budowa zbiorników retencyjnych na rzece Łęg oraz ich turystyczne zagospodarowanie, -wytyczenie szlaków oraz ścieżek turystycznych, rowerowych i pieszych, -budowa „grzybków” w malowniczo położonych punktach gminy, -rozwój bazy noclegowych, -wytyczenie terenów oraz organizacja dobrze wyposażonych pól namiotowych, -wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych, -organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, -stworzenie preferencji dla osób tworzących gospodarstwa agroturystyczne, -rozwój ilościowy i jakościowy gospodarstw agroturystycznych, -rozwój usług związanych z agroturystyka (mała gastronomia, sztuka ludowa etc.) -promocja bazy turystycznej, -rozwiniecie kontaktów z ponadlokalnymi organizacjami specjalizujacymi sie w agroturystyce. OBSZAR 4 -------------------------------------------------------------------------------- DROBNA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ: -tworzenie nowych miejsc pracy poprzez aktywizację gospodarczą gminy, -opracowanie wykazu usług potrzebnych na terenie gminy, -tworzenie warunków do powstawania na terenie gminy drobnych przedsiębiorstw, -stworzenie systemu preferencji dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy, -prowadzenie polityki podatkowej zachecającej potencjalnych przedsiębiorców, -tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów poprzez czytelny system proinwestycyjnych ulg podatkowych, -wydzielenie i pełne uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje, -promocja gminy pod kątem pozyskania inwestorów zewnętrznych, -prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych o gminie i możliwościach inwestycyjnych, -utworzenie biura informacji i promocji gminy, -wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie, -nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami z kraju i zagranicy. OBSZAR 5 -------------------------------------------------------------------------------- INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA: -dostosowanie bazy szkolnej i sportowej do potrzeb gminy, -budowa, modernizacja i doposażenie szkół, -budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych, -wspieranie działalności LZS-ów, UKS-ów i SKS-ów, -stworzenie szkolnictwa na poziomie licealnym, -kultywowanie tradycji lokalnych, -remonty i modernizacja budynków GOK i remiz strażackich, -zapewnienie środków na utrzymanie i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, -wspieranie działalnosci twórców lokalnych, kapel, zespołów tanecznych, teatrzyków itp. -organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych, -organizacja wiejskich izb pamieci, -współpraca a miejscowymi szkołami w ramach przedmiotu związanego z kulturą lokalną, -ciągłe działania na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców, -podniesienie jakości i dostępności oraz poszerzenie oferty usług -rozwój sieci punktów usługowych -organizacja systemu doskonalenia zawodowego, organizacja szkoleń odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy -rozwój budownictwa mieszkaniowego na uzbrojonych i przygotowanych terenach -tworzenie placów zabaw dla dzieci.


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Piotr Bereziewicz 2003-06-26
Udostępniający: Marcin 2011-08-04
Liczba odwiedzin: 1065

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
9 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Administrator 2016-03-03 08:35:42
8 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Administrator 2012-04-19 11:29:05
7 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Marcin 2011-08-04 10:49:24
6 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Marcin 2011-08-04 10:45:21
5 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Marcin 2011-08-04 10:44:31
1 2 Ostatnia