Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w msc. Przyszów Ruda, gm. Bojanów

ZARZĄDZENIE nr 23/2007
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 22 marca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych na terenie gminy Bojanów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami/, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/
z a r z ą d z a m:
§ 1
podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w miejscowości Przyszów - Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów, oraz na tablicy ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:

1F007C_84530.DOC


Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-07-02
Udostępniający: 2007-07-02
Liczba odwiedzin: 1556