Uchwała Nr XXXVII/251/10 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścic

Uchwała Nr XXXVII/251/10
Rady Gminy Bojanów
z dnia 29 lipca 2010 roku

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz §2, §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2.
1.    Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
 
1) dysponować dokumentacją określającą przedmiot działania i obszar działalności (w tym aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz innymi zezwoleniami wymaganymi prawem niezbędnymi do prowadzenia wnioskowanych usług (zezwolenia na transport, utylizację lub unieszkodliwianie odpadów
2) posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami  dla Województwa Podkarpackiego,
3) posiadać zaplecze techniczno - biurowe,
4) zapewnić odbiór odpadów komunalnych, z obsługiwanej nieruchomości w tym zebranych selektywnie, z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanów.
5) posiadać odpowiednią ilość specjalistycznych środków transportu, gwarantującą ciągłość świadczenia usług na wnioskowanym terenie działania,
6) ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów wraz z otrzymaniem zezwolenia zobowiązani są także do zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów powstających w gospodarstwach domowych w szczególności odpadów szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, a także odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego , odpadów niebezpiecznych i problematycznych, odpadów z remontów, odpadów ulegających biodegradacji,
7) posiadać lub dysponować środkami technicznymi umożliwiającymi zorganizowanie odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym także odpadów ulegających biodegradacji (pojemniki),
8) zapewnić odpowiedni stan techniczny, stanowiących jego własność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,
9) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie,
10) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami,
11) dysponować stałym Punktem Zbiórki Odpadów Problematycznych i Niebezpiecznych w okresie dwunastu miesięcy od chwili uzyskania zezwolenia na odbiór odpadów.
2.      Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków transportu i spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności.
3.      Dokumentami, o których mowa w ust.2 są w szczególności:
1)      tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
2)      tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się Punkt Zbierania Odpadów Problematycznych i Niebezpiecznych,
3)      umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, wraz z ich opisem technicznym.
 
§ 3.
1. Odpady komunalne powinny zostać przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania w miejsca wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.       
2. Wskazuje się składowiska odpadów, sortownie i innego rodzaju uprawnione zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych, spełniające zasadę bliskości                             i wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii określone w art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

§ 4.
1.     Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
 • pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego;
 • odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej;
 • zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika;
 • zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku;
 • zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona;
 • zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża;
 • zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny;
 •  manowakuometr;
 • wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków;
 • komplet węży elastycznych z łącznikami;
 • zbiornik
2)      na pojazdach powinny być umieszczone napisy umożliwiające identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
3)      posiadać zaplecze techniczno-biurowe oraz bazę transportową z terenem utwardzonym, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych,  zapewniającą codzienne parkowanie  lub garażowanie pojazdów po zakończonej pracy. Baza powinna znajdować się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców.
4)       posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji samochodów spełniające wymagania ochrony środowiska lub posiadać umowę z innym podmiotem na mycie samochodów w miejscach do tego przeznaczonych.
2.        Wymagania określone w § 2 i 4 uchwały powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 Przewodnicząca Rady
Stanisława Marut

Wytwarzający/Odpowiadający: marcin_adm 2010-09-23
Udostępniający: marcin_adm 2010-09-23
Liczba odwiedzin: 2094