Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin rozpatrzenia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

REJESTR PETYCJI

LP.

Skan
Petycji

Przedmiot petycji

Data
złożenia
petycji

Przewidywany czas załatwienia sprawy

Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji

1

Kącik Przedsiębiorcy

 Zamieszczenia na stałe  w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru – zakładki -o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy” i umieszczenia na stałe - w ramach ww. zakładki - w zawsze widocznym miejscu  baneru serwisu Mikroporady.pl wraz linkiem.

 3.12.2015

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Zamieszczenie zakładki na stronie internetowej bojanow.pl

2

 Biblioteczka
Samorządowca

 Utworzenie „biblioteczki samorządowca”

 18.04.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

3

 Wniosek Kierownika JST
Analiza obszaru

 W przedmiocie- aby Pracownicy JST (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji- zadania związane z poprawą efektywności energetycznej- dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki

 22.04.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Zapoznanie z problematyką, jej analiza

4

 Wniosek
Kierownika
JST

 Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu – wniosku wraz z załącznikami- jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „efektywności energetycznej”.

 22.07.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Archiwizacja w zasobach Urzędu niniejszego wniosku wraz z załącznikami.

Załączniki

 

5

 Czyste powietrze

 Petycja o utworzenie zakładki na stronie internetowej

 29.10.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Zamieszczenie zakładki na stronie internetowej bojanow.pl

6

 Bezpieczeństwo Cybernetyczne

 Petycja o publikację wniosku

 6.02.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Zamieszczenie wniosku na stronie internatowej

7

 Wojewoda Podkarpacki
Grunwaldzka 15 35 – 959 Rzeszów

 Przesłanie informacji w zakresie załatwionych skarg i wniosków w latach 2014 - 2015

14.12.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Podanie liczby wniosków otrzymanych w latach 2014 – 2016, oraz liczby udostępnienia ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 8

 Kataryna
 Batko – Tołuć Szymon Ossowski

 Ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2014 - 2016

 21.02.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

9

 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
Zielona 18
90 – 601 Łódź

 Informacja o działaniach podjętych przez jst na rzecz wzmocnienia poczucia wspólnoty mieszkańców

 29.05.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Przesłanie wypełnionego formularza.

10

 Anna Woźnicka Ul. Wólczańska 55/59/1003
90 – 608 Łódź

 Stan przygotowania jst do działania w warunkach Kodeksu urbanistyczno - budowlanego

 16.06.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź.

11

 Szulc – Efakt sp. z o.o.
Poligonowa 1
04 – 051 Warszawa

 Umieszczenie na stronie UG Bojanów zakładki i banneru firmy Wiarygodna Firma  sp. z o.o.

 17.07.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź.

12

 Dr. Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
Ul. Orzeszkowej 2 
05 – 827 Grodzisk Mazowiecki

 Udostępnianie materiałów dla mikro przedsiębiorców

 23.10.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź.

13

 Szulc – Efekt sp.. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04 – 051 Warszawa 

  Oszacowanie podmiotów gospodarczych – właściwych miejscowo dla tereny Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych, wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych na terenie Gminy

 30.04.2018r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź.

14

 Szulc – Efekt sp.. z o.o. Ul. Poligonowa 1 04 – 051 Warszawa

 Wdrożenie w gminie systemu zarządzania i monitorowania energii

 13.09.2018r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza dokumentów

15

 Szulc – Efekt sp.. z o.o. Ul. Poligonowa 1 04 – 051 Warszawa

 Udział szkoły w projekcie
WZOROWA ŁAZIENKA


 20.09.2018r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza dokumentów

16

 Szulc – Efekt sp.. z o.o. Ul. Poligonowa 1 04 – 051 Warszawa

 Informacja dotycząca usług telekomunikacyjnych

 29.05.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

17

 Szulc – Efekt sp.. z o.o. Ul. Poligonowa 1 04 – 051 Warszawa

 Wyszczególnienie parku maszynowego – przeznaczonego do zadań oczyszczania

 7.06.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

18

 Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Ul. Onyksowa 11/1
20 – 582 Lublin

 Petycja dotycząca wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

  23.09.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

19

 Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu  DOBROSTAN

 Przekazanie materiałów o charakterze informacyjnym związanych ze stosowaniem szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego

 20.09.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

20

 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00 – 412 Warszawa

 Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych

 15.10.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

21

  Szulc – Efekt sp.. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04 – 051 Warszawa

 Petycja w sprawie przekazania informacji dyrektorom szkół i świetlic dotyczącej akcji bezpieczny uczeń na drodze.

  23.10.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  Analiza dokumentów/przekazanie informacji do szkół i świetlic

22

 Renata Sutor

 Petycja w sprawie
zmian w przepisach prawa

 28.11.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

23

 Renata Sutor

 Petycja w sprawie zmian w przepisach prawa miejscowego oraz o poparcie petycji do Konferencji Episkopatu Polski

 06.12.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

24

 Szulc – Efekt sp.. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04 – 051 Warszawa 

 Przygotowanie załącznika do petycji o nazwie „Pismo ws. udostępniania platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

  25.03.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza dokumentów

25

 Renata Sutor

  Petycja w sprawie wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej

  03.04.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza sytuacji w Gminie pod kątem konieczności wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej

26

 SMEbuisness.pl Sp. zoo
Ul. Domaniewska 47/10
02 - 672 Warszawa

 Petycja w sprawie zdalnego pomiaru temperatury interesantom

  23.04.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Przekazanie informacji do jednostek organizacyjnych, analiza konieczności wprowadzenia zdalnego pomiaru temperatury

27

  Koalicja Polska Wolna od 5G

 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

 24.04.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza dokumentacji

28

  Szulc – Efekt sp.. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04 – 051 Warszawa

 

  21.08.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 odpowiedź

29

 Szulc – Efekt sp.. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04 – 051 Warszawa 

 Przygotowanie informacji dotyczącej zakupionych przez Gminę środków ochrony osobistej w czasie pandemii Sars-Cov-2 i choroby Covid - 19 

  05.11.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 odpowiedź

30

 Krzysztof Kukliński

 Prośba o przekazanie informacji dotyczącej pozytywnych aspektów spożywania witaminy D3

 08.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza dokumentacji, przekazanie do ZOZ, DPS i ŚDŚ

31

 Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” 

 Petycja w sprawie podjęcia uchwał dotyczących szczepień przeciwko Covid - 19

  23.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza dokumentacji, przekazanie do Rady Gminy Bojanów

Przedłużenie terminu

 

Odpowiedź

32

 Teresa Garland
Ul. Żwirki i Wigury 13A
32 – 050 Skawina

 Petycja w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego

  24.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza dokumentacji, przekazanie do rady Gminy Bojanów

Przedłużenie terminu

 

Odpowiedź

33

 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Anna Szmelcer

 Petycja w sprawie szczepionek przeciwko COVID – 19

 11.03.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  Analiza i publikacja petycji

34

 NAV Agency sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3
02 - 677 Warszawa 

 Petycja w sprawie przekazania informacji jednostkom edukacyjnym

 15.09.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  Przekazanie petycji jednostkom edukacyjnym

35

 Mieszkańcy Gminy Bojanów

 Petycja w sprawie rozwiązania problemu przepompowni

 25.08.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Przekazanie petycji do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

36

 Fundacja im. Nikolo Tesli

 Petycja dotycząca podjęcia uchwał przez Radę Gminy Bojanów w związku z wirusem SARS – COV – 2 i chorobą COVID - 19

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Przekazanie petycji do Rady Gminy Bojanów

Odpowiedź

37

 Teresa Garland 

 Wniosek ws trzech dni ciemności

 14.02.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

38

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

Cech Zdunów Polskich

 Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza

 16.02.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

39

 Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 Petycja w sprawie optymalizacji kosztów zakupu energii

 04.05.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

40

 Klub Karate Kyokushin
„SEIKEN PRZYSZÓW”
Ul. Jana Pawła II 47
37 – 433 Przyszów

 Petycja w sprawie korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie

 12.05.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

41

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

 Petycja w sprawie obniżenia stawki VAT na paliwo opałowe

 12.05.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Przekazanie petycji do Rady Gminy Bojanów

42

 Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 Petycja w sprawie termomodernizacji i ociepleń budynków

 15.07.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

43

 Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego
Społeczny Komitet Konstytucyjny

 Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

 16.08.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

44

 Wójt Gminy Solina

 Petycja w sprawie poparcia starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego

 13.09.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

45

 Teresa Garland

 Petycja w sprawie zakupu drewna na Białorusi w celu uratowania polskiej suwerenności 

 26.09.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

46

 Szulc - Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1; 04 - 051 Warszawa

 Petycja w sprawie przekazania wniosku do ZOZ

 28.09.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Przekazanie do do ZOZ

47

 Tymczasowa Rada 
Stanu Narodu
Polskiego
Społeczny Komitet
Konstytucyjny

 Petycja w 
sprawie
potwierdzenia 
statusu
cywilizacyjnego 
gminy

 23.11.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

48

Fundacja Ordo Medicus

Petycja w sprawie 

"Białej księgi pandemii

 koronawirusa"

 29.11.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 przekazanie

petycji 

zgodnie 

wnioskiem w 

niej zawartym

49

 Mieszkańcy i właściciele działek położonych w miejscowości Kołodzieje

Petycja przeciwko wydzierżawianiu działek Firmie PGE Energia Odnawialna S.A.
21.03.2023
 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Przekazanie
petycji Radzie Gminy Bojanów

Odpowiedź

50

 Teresa Garland

 Petycja o przystąpienie do sojuszu pokojowego

27.03.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 Przekazanie
petycji Radzie Gminy Bojanów

Odpowiedź

51

Michał RędzioPetycja w sprawie utwardzenia drogi gminnej 


06.04.2023


 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Przekazanie
petycji Radzie Gminy

Informacja

 

52

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

 Petycja w sprawie zapisów w programie Fundusze dla Małopolski 2021 - 2027

 20.04.2023

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 

Odpowiedź

53

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Przyszowie
Petycja w sprawie nieodpłatnego udostępnienie hali sportowej na zajęcia taneczne dla dzieci
22.09.2023
 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Przekazanie petycji do Rady Gminy Bojanów
 54

Rada Miejska w ToszkuPetycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie 09.10.2023

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPrzekazanie petycji do Rady Gminy Bojanów

Odpowiedź

55

 Teresa Garland

  Petycja w sprawie wniosku suwerna RP o publikację oświadczenia ws fuzji PKN ORLEN i PGNiG

 17.11.2023

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Analiza dokumentacji

Odpowiedź

56

Teresa Garland

Petycja w sprawie ogłoszenia VETA  ws fuzji PKN ORLEN i PGNiG i nacjonalizację wydanych koncesji

06.12.2023

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 Analiza dokumentacji

Odpowiedź

 

57

 Szulc-Euphenics.com S.A.
Ul. Poligonowa 1
04 – 051 Warszawa

Petycja w sprawie udzielania wsparcia gospodarstwom domowym zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków

 05.06.2024 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  Analiza dokumentacji i protokołów NIK