UCHWAŁA Nr VII/43/2011 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 30 września 2011 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

UCHWAŁA Nr VII/43/2011

RADY GMINY BOJANÓW

z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 138, poz. 974) Rada Gminy w Bojanowie uchwala, co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, zwany dalej "regulaminem", określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, a także warunki prowadzenia i korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojanów.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858),

2) przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, prowadzące działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojanów, świadczące usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków,

3) osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci - osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości,

4) odbiorca - odbiorca usług świadczonych przez przedsiębiorstwo,

5) umowa – umowa pisemna o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

6) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

7) dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, lub określeniu ilości powstających ścieków, które są odprowadzane do kanalizacji, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

8) wodomierz na innym źródle - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody (w tym z instalacji innych odbiorców) zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków wykonywanych przez przedsiębiorstwo.

§ 3. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ciągłej i niezawodnej realizacji dostaw wody w ilościach wynikających z zawartych umów i pod odpowiednim ciśnieniem, a także do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, w ilościach określonych w umowie.

2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 5. Umowa winna określać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia. Umowa może także określać maksymalne ilości dostarczanych ścieków.

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy Bojanów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci na zasadach określonych w wydanych warunkach technicznych przyłączenia.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

3. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.

4. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 8. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia strony od umowy.

4. Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy.

5. Rozwiązanie umowy następuje poprzez oświadczenie przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

6. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 9. 1. Odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego podłączenia wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia lub umową o przyłączenie, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, następuje po ustaniu przyczyny odcięcia i złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy. Koszty ponownego przyłączenia pokrywa odbiorca usług.

2. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przedkłada odbiorcy do podpisu projekt umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych odbiorców usług.

3. Termin i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze. Termin płatności określony w fakturze nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób odbiorcy.

§ 11. Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania i innych źródeł wody,

2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4) informowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem,

6) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych,

7) zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowego utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Sposób montażu wodomierzy i urządzeń pomiarowych powinien gwarantować możliwość swobodnego odczytu wskazań z poziomu terenu ziemi lub posadzki bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu,

8) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii, remontów, napraw, przebudowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy, odczytów lub kontroli działania wodomierzy, urządzeń pomiarowych i instalacji.

§ 12. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich:

1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

3) stwierdzonych awariach na przyłączu będącym w jego posiadaniu.

§ 13. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia, przedsiębiorstwo może zamknąć uszkodzone przyłącze lub usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę.

§ 14. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 15. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 16. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 17. Okres rozliczeniowy jest nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 18. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Przedsiębiorstwo publikuje taryfy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bojanowie, na tablicach ogłoszeń na terenie całej Gminy Bojanów i za pomocą Internetu.

3. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości. Stawki opłat dla rozliczeń wodomierzy dodatkowych, na innym źródle i lokalowych są takie same jak dla odbiorców z tej samej grupy taryfowej.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 19. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:

1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

2) adres podłączanej nieruchomości,

3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) datę i podpis wnioskodawcy.

§ 20. Do wniosku, o którym mowa w § 19 Regulaminu, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

2) aktualną mapę ewidencyjną oraz sytuacyjno - wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z proponowaną trasą przyłączenia.

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia lub informuje o braku możliwości świadczenia usług i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może zostać wydłużony do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2) miesięczne zaopatrzenie w wodę,

3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

5) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 22. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 21.

§ 23. 1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano - montażowych.

2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 25. 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W zakresie odbioru ścieków, miejscem rozdziału odpowiedzialności jest studnia kanalizacyjna w punkcie połączenia przyłącza i sieci kanalizacyjnej.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 26. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

4) badanie szczelności przyłącza,

5) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

6) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

7) podpisy członków komisji,

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu odbioru.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 27. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 28. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 29. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 30. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy, przy czym zobowiązane jest spełnić obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 31. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 32. 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,

2) przedmiot reklamacji,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

5) numer i datę zawarcia umowy,

6) podpis odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia w dzienniku korespondencyjnym przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

9. Przyznany upust jest zaliczany na poczet przyszłych należności, lub na wniosek odbiorcy wypłacany w kasie przedsiębiorstwa.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 33. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

a) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wskazane przez Gminę Bojanów w wykazie przekazanym do przedsiębiorstwa,

b) Państwowa Straż Pożarna

§ 34. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem.

§ 35. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

1) powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po ugaszeniu pożaru, nie później jednak niż 3 dni od daty zaistnienia pożaru,

2) powiadomienia przedsiębiorstwa o ilości zużytej wody do ugaszenia pożaru, po zakończeniu akcji gaszenia pożaru, nie później niż 7 dni od daty zaistnienia pożaru.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 36. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia bezpłatnie Odbiorcom jego usług niniejszego regulaminu.

§ 37. Traci moc uchwała Nr XXII/188/2006 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń