Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.

Zarządzenie nr 79/2012

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 21 września 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240z póz. zm./ Wójt Gminy Bojanów zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 24.932,00 zł;

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Dział-  801 Oświata i wychowanie

 

 

            132,00

Pozostała działalność

80195

 

132,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin)

 

2030

132,00

Dział -  852 Pomoc społeczna

 

 

24.800,00

Zasiłki stałe

85216

 

22.100,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin)

 

2030

22.100,00

Pozostała działalność

85295

 

2.700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  realizację zadań bieżących z zakresu administracji na rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie  (związków gmin) ustawami

 

2010

         2.700,00

OGÓŁEM

24.932,00

   

 

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 21.580,00 zł;

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zmniejszenie dochodów

Dział 600 – Transport i  łączność

 

 

21.580,00 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60078

 

21.580,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin)

 

2030

21.580,00

OGÓŁEM

21.580,00 

§3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 95.316,00 zł

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zwiększenie

wydatków

Dział 600- Transport i łączność

 

 

         2.214,00

Drogi publiczne gminne

60016

 

         2.214,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

         2.214,00

Dział 750 – Administracja publiczna

   

7.000,00

Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu

75023

 

7.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

3.000,00

Zakup energii

 

4260

4.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   

2.000,00

Ochotnicze straże pożarne

75412

 

2.000,00

Zakup energii

 

4260

2.000,00

Dział-  801 Oświata i wychowanie

 

 

56.802,00

Szkoły podstawowe

80101

 

9.350,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

450,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

8.900,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

 

19.100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

16.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

2.700,00

Składki n fundusz pracy

 

4120

400,00

przedszkola

80104

 

24.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

20.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

3.500,00

Składki n fundusz pracy

 

4120

500,00

Gimnazja

80110

 

3.400,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

3.200,00

Zakup usług  zdrowotnych

 

4280

200,00

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

80114

 

520,00

Zakup usług  zdrowotnych

 

4280

100,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

420,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146

 

300,00

Podróże służbowe krajowe

 

4410

300,00

Pozostała działalność

80195

 

132,00

Wynagrodzenie bezosobowe

 

4170

132,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

   

26.300,00

Ośrodki pomocy społecznej

85219

 

1.500,00  

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

1.500,00

Zasiłki stałe

85216

 

22.100,00

Świadczenia społeczne

 

3110

22.100,00

Pozostała działalność

85295

 

2.700,00

Świadczenia społeczne

 

3110

2.700,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

   

1.000,00

Pozostała działalność

92695

 

1.000,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

1.000,00

                     OGÓŁEM                                                                                           95.316,00                                                                                       

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 91.964,00zł ;

- jak poniżej;

Treść

Rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Dział 600 – Transport i  łączność

 

 

23.794,00

Drogi publiczne gminne

60016

 

2.214,00

Zakup usług remontowych

 

4270

2.214,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60078

 

21.580,00

Zakup usług remontowych

 

4270

21.580,00

Dział 750 – Administracja publiczna

   

7.000,00

Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu

75023

 

3.000,00

Składki na Fundusz Pracy

 

4120

3.000,00

Pozostała działalność

75095

 

4.000,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

4.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   

2.000,00

Ochotnicze straże pożarne

75412

 

2.000,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

2.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

   

56.670,00

Szkoły podstawowe

80101

 

26.350,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

3020

1.900,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

24.000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

450,00

Gimnazja

80110

 

22.500,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

4010

19.100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

3.400,00

Dowożenie uczniów do szkół

80113

 

300,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

300,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146

 

300,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

4700

300,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148

 

7.000,00

Zakup usług zdrowotnych

 

4300

7.000,00

Pozostała działalność

80195

 

220,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

220,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

   

1.500,00   

Ośrodki pomocy społecznej

85219

 

1.500,00  

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4300

1.500,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

   

1.000,00

Pozostała działalność

92695

 

1.000,00

Zakup energii

 

4260

1.000,00

                                OGÓŁEM                                                                         

 

 

91.964,00

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-19
Udostępniający: Administrator 2019-01-09
Liczba odwiedzin: 2238
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia ... Administrator 2019-01-09 09:57:19
1 Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia ... Marcin 2012-12-19 09:40:57