Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów.

Zarządzenie Nr 113/2017

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów.

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz zgodnie z art. 40 ust. 4 pkt. 1 ustawy  z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 14, 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). wprowadzam:

§ 1

1.Zasady prowadzenia rachunkowości stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.Zakładowy plan kont oraz zasady jego funkcjonowania stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3.Wykaz programów komputerowych używanych do przetwarzania danych przy użyciu komputera stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

4.Zasady sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

5.Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dowodów źródłowych dotyczących środków z funduszy strukturalnych stanowiącą załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

6.Instrukcję inwentaryzacyjną stanowiąca załącznik Nr 6 do Zarządzenia. 

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2012 r.  w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-01-04
Udostępniający: Administrator 2019-03-19
Liczba odwiedzin: 548
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 gru... Administrator 2019-03-19 13:49:21
4 Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 gru... Administrator 2019-03-19 13:49:07
3 Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 gru... Administrator 2019-03-19 13:48:26
2 Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 gru... Administrator 2019-03-19 13:47:47
1 Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 gru... Administrator 2018-01-04 10:06:06