Zapytanie ofertowe dotyczy "Budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stany ul. Borek"

 Załącznik nr 2 do Regulaminu

Bojanów dnia,   09.01.2020 r.

...................................................                                       

           pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

Nazwa zadania: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stany ul. Borek

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna stanowiące załącznik do zapytania.

2.Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy

3.Kryteria oceny ofert: 

cena  90 %

gwarancja i rękojmia za wady 10%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert

1

Cena oferty

Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę

 

90%= 90 pkt

matematyczny:

najniższa zaoferowana cena

---------------------------------------  x 90

cena oferty badanej

2

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

Długość udzielonego okresu gwarancji jakości  i rękojmi za wady w pełnych miesiącach. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości  i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady  na okres dłuższy niż 60 m-cy  do oceny ofert w kryterium będzie policzony termin  60 m-cy  jako maksymalny żądany przez Zamawiającego.

10%= 10 pkt

matematyczny

(okres gwarancji i rękojmi

w badanej ofercie)

-----------------------------------------  x 10

(najdłuższy zaoferowany

okres gwarancji–max 60 m-cy

5. Inne istotne warunki zamówienia: projekt umowy stanowi załącznik nr 2  do niniejszego ogłoszenia

6.Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30  23.01.2020 roku  w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37– 433 Bojanów ,  sekretariat Urzędu I piętro 

7.Sposób przygotowania oferty:

1)zaleca się sporządzenie oferty na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 );

2)do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót 

3)oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania; 

4)ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej; 

5)cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

6)oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; 

7)ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stany ul. Borek nie otwierać do dnia  24.01.2020  r. do godz. 7.30” 

  ............................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego) 

 Załączniki do zapytania:

Załączniki.zip

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-01-09
Udostępniający: Administrator 2020-01-14
Liczba odwiedzin: 2217
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Zapytanie ofertowe dotyczy "Budowy odcinka sieci wodociągow... Administrator 2020-01-14 10:40:14
2 Zapytanie ofertowe dotyczy "Budowy odcinka sieci wodociągow... Administrator 2020-01-09 09:31:23
1 Zapytanie ofertowe dotyczy "Budowy odcinka sieci wodociągow... Administrator 2020-01-09 09:28:38