Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Budowa zjazdu publicznego oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu przy zabytkowym kościole i cmentarzu w Stanach em parafialnym

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadnie:

Budowa zjazdu publicznego do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów z drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Stany oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym wraz z przebudową zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr ewid. 15-2 (ul. Grębowska) i z drogi gminnej nr ewid. 1762 (ul. Strażacka) w miejscowości Stany

Zamawiający - Gmina Bojanów informuje, iż w SIWZ w pkt. 6.1 lit. c znajduje się oczywista omyłka dot. wartości zadania w zakresie wykazania przez Wykonawcę doświadczenia. Prawidłowa kwota to 200.000 tys. zł, o czym świadczą pozostałe zapisy siwz dotyczące warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę  oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Właściwa treść pkt. 6.1. lit c SIWZ brzmi: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca musi wykazać, że wykonał w  sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia  robót budowlanych drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia   o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde zadanie. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-04-10
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2014-04-10
Liczba odwiedzin: 2704
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz 2014-04-10 09:42:27
1 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz 2014-04-10 07:28:05