Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Wyjaśnienia Zamawiającego GBP na zapytania Wykonawcy w przetargu pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Odziałem dla dzieci

ZAMAWIAJĄCY:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOJANOWIE
UL. STRAŻACKA 1
37-433 BOJANÓW


Nr postępowania: GBP.1.2014                                                                                                       Bojanów, dnia 07.04.2014


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Odziałem dla dzieci

 W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2014 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie  zwana dalej  Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r. Dz.U. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie  Wykonawcy nr 1:
Zgodnie z opisem architektonicznym w każdym oknie lub w drzwiach balkonowych powinno być skrzydło uchylno-rozwierane wyposażone w mechanizm rozszczelniające, natomiast w zestawieniu stolarki są okna stałe nieotwieralne. Proszę określić jakie okna powinny być zamontowane.


Odpowiedź Zamawiającego:
We wszystkich otwieranych oknach należy zastosować co najmniej jedno uchylno-rozwieralne wyposażone w mechanizm rozszczelniający natomiast okna wykazane w zestawieniu jako stałe ze względu na swoja konstrukcje nie mogą mieć funkcji rozszczelnienia

Pytanie Wykonawcy nr 2
W projekcie architektonicznym są dwa rysunki (Technologia Parter rys. nr 17, Technologia Piętro rys. nr 18), w których jest kompletne wyposażenie wszystkich pomieszczeń. Natomiast w przedmiarze jest tylko mowa o wyposażeniu łazienki i pomieszczenia socjalnego. Czy należy przyjąć ilość wyposażenia zgodnie z przedmiarem, czy zgodnie o projektem architektonicznym?

Odpowiedź Zamawiającego:
Należy przyjmować zgodnie z przedmiarem. Technologia "biblioteczna" nie jest objęta zakresem przedmiotu zamówienia.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-04-07
Udostępniający: 2014-04-07
Liczba odwiedzin: 1409