Modyfikacja treści SIWZ w przetargu na zadanie pn: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów

 

Znak postępowania: ZPB. 271.14.2013

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI  TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu
 i pożyczek Gminy Bojanów

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Bojanów zwana dalej Zamawiającym zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1)    Wykreśla się pkt. 12.4. jako bezprzedmiotowy – stanowi oczywistą omyłkę Zamawiającego

2)    Pkt. 12.5. otrzymuje brzmienie:Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie następujących składników: b – wysokość oprocentowania kredytu wg stopy WIBOR 3 M, m– stała marża banku w stosunku rocznym. Cenę oferty oblicza się w następujący sposób: CENA (C) = b + m. Podana w ofercie cena powinna zostać wyliczona w zł polskich. Do wyliczenia ceny należy przyjąć zakładany termin pobrania kredytu oraz terminy i wielkość spłat rat kapitałowych”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.  

Ponadto w załączeniu do niniejszego ogłoszenie udostępniamy sprawozdania
 Rb 27S, Rb 28S oraz wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Bojanów, stan na dzień 30.09.2013 r.

załączniki  zpb.271.14.2013 .zip


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2013-12-12
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2013-12-12
Liczba odwiedzin: 2243
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Modyfikacja treści SIWZ w przetargu na zadanie pn: Udziele... Agnieszka Kobylarz 2013-12-12 10:27:33
1 Odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu... Agnieszka Kobylarz 2013-12-12 10:26:36