Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

 


Numer ogłoszenia: 234240 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228926 - 2013 data 14.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, fax. 15 8708326.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów. Szacunkowe zużycie energii w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. wyniesie 705,000 KWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia punktów poboru w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej, zmianę grupy taryfowe, zwiększenia planowanego zużycia energii elektrycznej w rozmiarze nie większym niż 20 %. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust.30 ustawy - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89,poz.625 z późniejszymi zmianami), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. 3.3. Sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej: 3.4. W wykazach stanowiących załączniki do SIWZ informacyjnie wskazano planowane parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa ),które mogą się różnić od aktualnie obowiązujących, o ile podlegać będą zmianie na etapie zawierania nowych umów na usługi dystrybucyjne lub zmiany w trakcie ich trwania. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów. Szacunkowe zużycie energii w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. wyniesie 705 000 KWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia punktów poboru w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej, zmianę grupy taryfowe, zwiększenia planowanego zużycia energii elektrycznej w rozmiarze nie większym niż 20 %. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust.30 ustawy - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89,poz.625 z późniejszymi zmianami), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. 3.3. Sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej: 3.4. W wykazach stanowiących załączniki do SIWZ informacyjnie wskazano planowane parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa ),które mogą się różnić od aktualnie obowiązujących, o ile podlegać będą zmianie na etapie zawierania nowych umów na usługi dystrybucyjne lub zmiany w trakcie ich trwania. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat I pietro..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat I pietro..
Ogoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla Gminy Bojanów
 

Bojanów: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów
Numer ogłoszenia: 228926 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów. Szacunkowe zużycie energii w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. wyniesie 705,000 KWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia punktów poboru w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej, zmianę grupy taryfowe, zwiększenia planowanego zużycia energii elektrycznej w rozmiarze nie większym niż 20 %. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust.30 ustawy - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89,poz.625 z późniejszymi zmianami), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. 3.3. Sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej: 3.4. W wykazach stanowiących załączniki do SIWZ informacyjnie wskazano planowane parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa ),które mogą się różnić od aktualnie obowiązujących, o ile podlegać będą zmianie na etapie zawierania nowych umów na usługi dystrybucyjne lub zmiany w trakcie ich trwania. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. zm.) do 20% wartości zamówienia podstawowego

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-3, 65.31.00.00-9.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada: 1)koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2) zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował lub realizuje w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiot obejmował (obejmuje) sprzedaż (obrót) energii elektrycznej lub usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust.30 ustawy-Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. nr 89,poz.625 z późniejszymi zmianami)realizowaną na podstawie umowy kompleksowej ,o której mowa w art.5 ust.3cytowanej ustawy, polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycznej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Dowodami, o których mowa są: Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw. Poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W niniejszym postępowaniu Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi bądź usług, określone w § 1 ust. 1pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);;;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 13.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat I pietro.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niesiwz 14.06.2013.doc

załącznik nr 3 do siwz.xls

załącznik nr 1 do siwz.xls

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

Bojanów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów
Numer ogłoszenia: 213332 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnew sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV-410-12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.2.1.Odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich unieszkodliwianie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów wskazanej dla regionu północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego.3.2.2. Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości to: szkło;papier;tworzywa sztuczne; metale;opakowania wielomateriałowe;odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone; zmieszane odpady pozostałe po segregacji - zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów, sprzęt elektryczny i elektroniczny;meble i odpady wielkogabarytowe; zużyte opony 3.2.3. Zbiórka w aptece przeterminowanych leków, 3.2.4. Opróżnianie koszy z parków i przystanków,Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego 1) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 3) odpady zielone będą zbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz na miesiąc w okresie od 1 maja do 30 września; 4) odpady komunalne t.j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane z częstotliwością 1 raz w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 5) częstotliwość opróżniania koszy ulicznych - w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów. 3.5. Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. Worki powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników: 3.5.1. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub zmieszanych odpadów pozostałych po segregacji worki w kolorze czarnym lub pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, szarym, zielonym lub brązowym bądź metalowe: a) kosze uliczne o pojemności 35-70 l; b) pojemniki o pojemności 110 l, 120l, 240 l, 1100l, c) worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l; 3.5.2. Do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l i pojemniki 120 l w kolorze: a) zielonym - szkło (białe i kolorowe), b) żółtym - tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom, c) niebieskim - papier, tekturę i odpady wielomateriałowe, d) brązowym - odpady ulegające biodegradacji 3.5.3. W pierwszym miesiącu wykonywania usługi Wykonawca pozostawia właścicielom nieruchomości po jednym worku każdego rodzaju. W następnych miesiącach Wykonawca pozostawia worki na wymianę - pusty worek w zamian za napełniony, który pozostawi w miejscu z którego odbiera napełniony worek z odpadami segregowanymi. W przypadku większego zapotrzebowania dodatkowo Wykonawca przekazuje worki na odpady segregowane osobom wskazanym przez Zamawiającego w poszczególnych miejscowościach. Przewidywane zapotrzebowanie na worki w czasie realizacji zamówienia, które zobowiązany jest zapewnić Wykonawca: a) worek żółty, zielony, niebieski, - po jednym na nieruchomość następne po odebraniu pełnego worka, b) worek brązowy - według zgłoszeń ze strony właścicieli nieruchomości w zależności od pory roku, W trakcie trwania umowy zamówione ilości worków mogą ulec zmianie w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny spełniać wymogi określone 3.6. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 3.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania wszystkich zebranych odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia w odpowiednich instalacjach regionalnych, wskazanych dla Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 3.6.2.Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług na nieruchomościach nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w okresie realizacji zamówienia. 3.6.3.Zamawiający będzie informował Wykonawcę w sposób pisemny, minimum raz w miesiącu o nowo powstałych nieruchomościach (punktach odbioru odpadów komunalnych), jeśli takowe wystąpią podczas trwania zamówienia. 3.6.4.Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.bojanow.pl. 3.6.5.Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji wykonawcy. 3.6.6.Utylizacja i unieszkodliwianie zebranych odpadów odbywa się na koszt wykonawcy. 3.6.7.Wykonawca może zaoferować właścicielom nieruchomości zakup lub najem pojemników oraz zakup worków na zmieszane odpady komunalne. Zakup lub najem będzie przedmiotem umowy cywilno - prawnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. Oferowane pojemniki musza być czyste i estetyczne. Koszt sprzedaży lub najmu pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia 3.6.8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi w stosunku do osób trzecich (np. uszkodzenie ogrodzenia, chodników itp.). 3.6.9.Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników zajmujących się wywozem odpadów z nieruchomości podczas trwania usługi w odzież ochronną z widocznym oznaczeniem nazwy firmy oraz identyfikatory. 3.6.10.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: a) w prowadzeniu niezgodnej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bojanów segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, b) braku selektywnej zbiórki - w przypadku oświadczenia o selektywnym zbieraniu odpadów wynikającym z deklaracji właściciela nieruchomości. Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji umowy udostępni Wykonawcy dane dotyczące punktów adresowych, na których znajdują się nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których nie zadeklarowano selektywnej zbiórki odpadów. 3.6.11.W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Wykonawcy zobligowani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcie musi być wykonane w taki sposób by jednoznacznie określić: a) usytuowanie nieruchomości względem pozostałej zabudowy zawierające identyfikację numeru adresowego nieruchomości, b) rodzaj pojemnika lub worka na selektywną zbiórkę odpadów wraz z jego zawartością. 3.6.12. Dokumentacja w sposób nie budzący wątpliwości musi pozwolić na przypisanie pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości. Wykonawca przekazuje również dane pracownika, który stwierdził fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami lub jego oświadczenie pisemne. 3.6.13.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia (faxem lub e-mailem) Zamawiającemu faktu niewykonania usługi odbioru odpadów komunalnych w wyznaczonym w harmonogramie terminie. 3.6.14.Realizacji reklamacji (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia pojemników, zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (faxem lub e-mailem) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem lub mailem. 3.6.15.Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). W przypadku nieosiągnięcia zakładanych poziomów określonych przepisami prawa Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy. 3.6.16.Wykonawca będzie zobowiązany, gdy zajdzie taka potrzeba, do odbierania dostawionych przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny bądź nieselektywny oraz przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych, pisemnego sprawozdania z miejsc odbioru tego typu worków (adres i ilość oraz dokumentacja fotograficzna) potrzebnego do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Nieprawidłowości w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości nie zwalniają Wykonawcy od odbierania wystawionych do odbioru odpadów. Zgodnie bowiem z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłoczne powiadamiania o takim fakcie Zamawiającego. Uchylanie się od obowiązku powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy. 3.6.17. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy, które zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca obowiązany był uwzględnić w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę. Utylizacja i unieszkodliwianie zebranych odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3.6.18. Wykonawca będzie zobowiązany podczas każdorazowego odbioru odpadów komunalnych do identyfikacji pojemników oraz ważenia w nich odbieranych odpadów w punktach ich odbioru, bieżącego elektronicznego przekazywania tych danych do Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych. Powyższe ma na celu dokładne monitorowanie ilości i źródeł pochodzenia odpadów oraz wykazywania przez Zamawiającego osiągania poziomów odzysku odpadów komunalnych. Wymagane poziomy odzysku zostały wskazane w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).w polskich normach. Do obowiązków Wykonawcy należy obieranie odpadów z zapewnieniem utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez: -zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru, -w przypadku zanieczyszczenia terenu, powstałego w trakcie odbioru odpadów (tj. rozerwanie się worka, wysypanie odpadów z pojemnika) niezwłoczne uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi, - zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem w trakcie transportu. - Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi Wykonawca zobowiązany jest: - Zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i odwozie odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem sięna zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. - Pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. - Prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń - którą ma obowiązek przedstawić do kontroli na żądanie. 3.8. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem 1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. 2) Sprawozdanie należy przekazać na obowiązującym druku Wójtowi w ustawowym terminie. 3) W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Bojanów może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4) W przypadku gdy sprawozdanie będzie sporządzone nierzetelnie Wójt Gminy wezwie wykonawcę, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. 5) Przedkładanie Zamawiającemu zestawienia kart przekazania odpadów z danego miesiąca.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. zm/ do 50% wartości zamówienia podstawowego

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-3, 90.51.40.00-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Bojanów w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2) ważne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zw. z art. 250 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca na podstawie art. 32 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów, wymagane jest zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1495 z późn. zm.), lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 400 Mg w okresie jednego roku wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Bojanów lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy gminy Bojanów, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Dowodami, o których mowa są: Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W niniejszym postępowaniu Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi bądź usług, określone w § 1 ust. 1pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego; 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT - względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy; 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 4) odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; 5) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 6) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest niższa niż 5 % ceny pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji; 7) wystąpienia zmiany wysokości opłaty Marszałkowskiej za składowanie odpadów na składowisku po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą (Marszałka) stawki opłaty - odpowiednio (proporcjonalnie) do zmiany stawki opłaty- względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy; 8) zmiany w ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych określonych w formularzu cenowym Wykonawcy nie powodujące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określone w § 6 ust. 2. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 1) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 2) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 3) nieosiągnięcia przez Wykonawcę pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 w terminie realizacji umowy, strony za obopólną zgodą mogą przedłużyć termin realizacji niniejszej umowy nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2. 3. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku: 1) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy; 2) dokonania zmian w związku ze zmianami punktów zbierania odpadów; 3) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę; 4) zmiany terminów przeprowadzenia odbioru odpadów komunalnych, wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, a wpływających na konieczność dokonania zmiany terminów prowadzenia zbiórek; 5) oczywistych omyłek pisarskich. 4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 5. W trakcie trwania niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszenia działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 8.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat - I piętro.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


siwz 04.06.2013.doc

załączniki siwz zpb.271.4.2013.zip

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bojanów

Bojanów: Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów
Numer ogłoszenia: 120208 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej tj. Domu Kultury w Przyszowie, Urzędu Gminy w Bojanowie, Domu Kultury w Maziarni, Domu Kultury w Gwoźdźcu, SPZOZ w Bojanowie, Przedszkola w Bojanowie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. Budynek Domu Kultury w Przyszowie - termomodernizację i przebudowę tj: docieplenie ścian i stropów nad najwyższymi piętrami;przebudowę pomieszczeń na parterze i I piętrze, przebudowę więźb dachowych;wykonanie nowego pokrycia dachu,wykonanie zadaszeń nad wejściami,wykonanie nowej klatki schodowej na parterze;wymianę ślusarki okiennej, drzwiowej i bram;wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej;roboty instalacyjne - wod.-kan, 2) Budynek Urzędu Gminy w Bojanowie - termomodernizację i przebudowę budynku tj. likwidacja lukarń dachowych,wykonanie nowego pokrycia dachu,wykonanie nowych schodów i wejścia od strony południowej budynku,wykonanie docieplenia ścian i stropu nad piętrem,zlikwidowanie wejścia do piwnicy,wykonanie instalacji solarnej wspomagającej przygotowywanie ciepłej wody użytkowej dla potrzeb socjalnych;wykonanie instalacji oświetleniowej i odgromowej; 3) Budynek Domu Kultury w Maziarni - termomodernizację tj: wymiana stolarki okiennej docieplenie ścian, stropów,wykonanie schodów zewnętrznych oraz opaski z kostki betonowej;wymiana pokrycia dachowego 4) Budynek Domu Kultury w Gwoźdźcu - termomodernizację tj.: wymiana stolarki drzwiowej ;docieplenie ścian i stropów, wymiana pokrycia dachowego;schody zewnętrzne i opaska z kostki betonowej; 5) Budynek SPZOZ w Bojanowie - termomodernizację tj. : przedłużenie połaci dachowych, wykonanie docieplenia ścian i stropu nad piwnica i piętrem, wymiana stolarki okiennej,wykonanie opaski i chodnika z kostki betonowej; 6) Budynek Przedszkola w Bojanowie - termomodernizację i przebudowę tj.:wykonanie nowej konstrukcji dachu nad częścią środkową, wykonanie nowego pokrycia dachu nad częścią wschodnią, przedłużenie połaci dachowych, wykonanie docieplenia ścian i stropu nad parterem,schody zewnętrzne chodnik z kostki betonowej, wykonanie instalacji solarnej wspomagającej przygotowywanie ciepłej wody użytkowej,wykonanie instalacji odgromowej;.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. zm/ do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.44.30.00-4, 45.26.14.10-1, 45.32.40.00-4, 45.42.11.32-8, 45.31.00.00-3, 45.26.25.22-6, 45.26.12.13-0, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 15.000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr: 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10.04.2013 r. o godz. 10.00 . Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem - roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każde zadanie, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania niezbędnymi osobami warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.: kierownikiem robót w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowym na stanowisku kierownika budowy,kierownikiem robót w branży sanitarnej z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót;kierownikiem robót w branży elektrycznej z uprawnieniami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy - jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: 1 zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie 2.zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy, d) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f) konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza umową, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań , w tym udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji, h) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewypałów i niewybuchów, i) jakiegokolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać Zamawiającemu, jego personelowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 3. zmiana kierownika budowy w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy) 4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 5 umowy. 5.powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 2.1, 2.2, niniejszego ustępu. 6.zmiany umowy przewidziane- dopuszczalne są na następujących warunkach : - pkt. 1. - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny, - pkt.2.lit.a - w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego, - pkt.2.lit.b- o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania, - pkt.2.lit.c - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - pkt.2.lit.d,e - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz, - pkt.2. lit. f, g, h - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych umową, - pkt.2.lit. i - o czas opóźnienia utrudnienia lub przeszkody, - pkt.3. - gdy kwalifikacje danej osoby będą spełniać warunki określone w SIWZ, - pkt.4.- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne pn. Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007 - 2013 ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz 26.03.2013.doc

dokumentacja projektowa.zip

przedmiary robót.zip

stwiorb.zip

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane dotyczące remontu dróg gminnych

 


Bojanów: Remont dróg gminnych: w msc. Przyszów Katy nr 101110R Przyszów Katy - Przyszów Łapówka w km 0+000 - 1+882 w ramach usuwania szkód popowodziowych; drogi wewnętrznej w msc. Przyszów Katy dz. nr ewid. 2896 w km 0+160 - 0+270, Ul. Parkowej dz. nr ewid 3481/1, 3495/53 w msc. Stany, Ul. Zamkniętej dz. nr ewid. 1246 w msc. Bojanów, Ul. Podleśnej dz. nr ewid. 1026/1 w msc. Bojanów
Numer ogłoszenia: 93366 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych: w msc. Przyszów Katy nr 101110R Przyszów Katy - Przyszów Łapówka w km 0+000 - 1+882 w ramach usuwania szkód popowodziowych; drogi wewnętrznej w msc. Przyszów Katy dz. nr ewid. 2896 w km 0+160 - 0+270, Ul. Parkowej dz. nr ewid 3481/1, 3495/53 w msc. Stany, Ul. Zamkniętej dz. nr ewid. 1246 w msc. Bojanów, Ul. Podleśnej dz. nr ewid. 1026/1 w msc. Bojanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Planowany remont drogi w msc. Przyszów Katy nr 101110R Przyszów Katy - Przyszów Łapówka w km 0+000 - 1+882 polegać będzie na: - mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni, - wykonaniu uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym - tłuczeń kamienny 31,5 - 63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm, - wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 100 kg / m 2, średnia grubość warstwy 4 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, - wykonaniu uzupełnienia obustronnych poboczy materiałem kamiennym - mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm; Planowany remont drogi gminnej wewnętrznej w msc. Przyszów Katy w km 0+160 - 0+270 polegać będzie na: - mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni, - wykonaniu uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym - tłuczeń kamienny 31,5 - 63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm, - wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 100 kg / m 2, średnia grubość warstwy 4 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, - wykonaniu uzupełnienia obustronnych poboczy materiałem kamiennym - mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Planowany remont dróg gminnych: ul. Parkowa dz. nr ewid. 3481/1, 3495/53 w m. Stany, ul. Zamknięta dz. nr ewid. 1246 w m. Bojanów, ul. Podleśna dz. nr ewid. 1026/1 w m. Bojanów polegać będzie na: - mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni, - wykonaniu uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym - tłuczeń kamienny 31,5 - 63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm, - wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 50 kg / m 2, średnia grubość warstwy 2 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, - wykonaniu uzupełnienia obustronnych poboczy materiałem kamiennym - mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. Zm/ do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał dwa zamówienia robót budowlanych - drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia o wartości 200.000,00 zł każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy 1)zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 2)zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 3)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy. 4)powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 4 niniejszego ustępu - i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, 5)zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1)ad pkt 1) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny, 2)ad pkt 2) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3)ad pkt 3): - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - lit. d), f), h), l), j), k) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e), g) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit. i) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz 07.03.2013.doc

przedmiary robót zpb.271.2.2013.zip

kosztorysy ofertowe zpb.271.2.2013.zip

STWIORB I .zip

STWIORB II.zip

STWIORB III.zip