Odpowiedź zamawiającego nr 3 na zapytanie wykonawcy dotyczące treści siwz dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m

Bojanów, dnia 16.08.2013 r. 

Nr postępowania: ZPB.271.10.2013

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 3 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów – Zapuście

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 14.08.2013 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje: 

Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu należy przyjąć profesjonalną nawierzchnię sportową z PCV, na podkładzie z pianki sprężystej o grubości minimalnej wykładziny 7 mm, posiadającą w komplecie certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, świadczących o jej jakości, takich jak: FIVB (siatkówka) – poziom Official, EHF i IHF (piłka ręczna), FIBA (koszykówka)? Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych  lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do realizacji obiektu można przyjąć profesjonalną nawierzchnię sportową z PCV na podkładzie z pianki sprężystej. 

Zapytanie Wykonawcy nr 2:

Czy inwestor dopuści wykonanie wykładziny syntetycznej, która nie wymaga nanoszenia pracochłonnej i kosztownej, tak jak w przypadku wskazanej w SIWZ wykładziny naturalnej – powłoki zabezpieczającej?

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Zapytanie Wykonawcy nr 3:

Dodatkowo proszę o odpowiedź, czy taka wykładzina wraz z systemem legarowania musi być w pełni zgodna ze wszystkimi trzynastoma parametrami  normy obowiązującej dla podłóg sportowych montowanych i użytkowanych w halach gimnastycznych: PN EN 14 904, czy też Zamawiający dopuści do montażu podłogi nie zgodne z przytoczoną powyżej, obowiązującą normą? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza do montażu podłogi niezgodnej z przytoczoną normą. 

Zapytanie Wykonawcy nr 4:     

Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie podłogi nie spełniającej wszystkich kryteriów normy budowlanej PN EN 14904, proszę o wskazanie które z trzynastu parametrów normy inwestor będzie brał pod uwagę?

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie dotyczy/ patrz odpowiedź na Zapytanie Wykonawcy nr 3/

Zapytanie Wykonawcy nr 5.      

Jeśli inwestor wymaga wykonania podłogi w pełni zgodnej z normą, to czy dla prawidłowej oceny składanych ofert – oferenci powinni do swych ofert dołączyć certyfikat CE zgodności z wymaganą przez Zamawiającego normą PN EN 14 904 – we wszystkich 13-tu kryteriach normy oraz dołączyć dodatkowo deklarację CE zgodności z normą PN EN 14904 – zgodności ze wszystkimi 13-toma kryteriami tej normy?

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie.

Zapytanie Wykonawcy nr 6.     

Czy inwestor dopuści do wykonania systemu podłogi, który nie posiada wymaganej prawem budowlanym klasyfikacji ogniowej na poziomie CflS1?

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. 

Odpowiedź zamawiającego nr 2 na zapytanie wykonawcy dotyczące treści siwz Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m

Bojanów, dnia 14.08.2013 r. 

Nr postępowania: ZPB.271.10.2013


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów – Zapuście

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 13.08.2013 r.  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje: 

Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT/ Double 4.O

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Odpowiedź zamawiającego nr 1 na zapytanie wykonawcy dotyczące treści siwz Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m

Bojanów, dnia 14.08.2013 r. 

Nr postępowania: ZPB.271.10.2013


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów – Zapuście

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 12.08.2013 r.  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje: 

Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego: „Decyzji Wójta Gminy Bojanów o uzgodnieniu lokalizacji zjazdu”, „Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Bojanów” oraz „Opinii ZUD” dotyczących przedmiotowego zadania 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przekazuje w załączeniu wnioskowane dokumenty.

Zapytanie Wykonawcy nr 2:

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów robót w wersji edytowalnej tj. plików w wersji programów kosztorysowych np. z rozszerzeniem ATII, ZUZ, XML, RDS.

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dysponuje przedmiarami robót tylko w wersji pdf.

Zapytanie Wykonawcy nr 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o : 

- projekt i zestawienie konstrukcji dachowej z drewna klejonego

- dokładniejszy opis i podanie parametrów wyposażenia sali sportowej i trybuny teleskopowej. 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

- Zamawiający przekazuje w załączeniu RZUT KONSTRUKCJI DACHU oraz PRZEKRÓJ A-A GEOMETRIA 

- Opis wyposażenia sali określony został w pozycjach 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3, 1.15.4 przedmiaru robót. W odniesieniu do trybuny teleskopowej- należy przyjąć siedziska plastikowe ze składanymi oparciami koloru ciemnożółtego, natomiast w stosunku do pozostałego wyposażenia Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w msc. Przyszów Zapuscie

Bojanów: Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów - Zapuście
Numer ogłoszenia: 322726 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów - Zapuście.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej sali sportowej jako dobudowa do obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ścianą szczytową do istniejącej sali tak, aby zlicować północno - wschodnią elewację projektowanej sali sportowej z elewacją budynku istniejącego. Ponadto zamówienie obejmuje budowę zaplecza socjalnego dobudowanego do sali sportowej. W ramach projektu wykonany zostanie łącznik, z istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dane projektowanej budowy sali gimnastycznej - Długość budynku 43,97 m - Szerokość budynku (szerokość ściany szczytowej) 35,83 m - Wysokość w kalenicy od poziomu terenu 11,25 m - Powierzchnia zabudowy 1 282,21 m2 - Powierzchnia użytkowa 1 161,64 m2 - Kubatura 9 632,52 m3 Budynek sali sportowej parterowy, niepodpiwniczony, z dachem łukowym, jednonawowy. Konstrukcja budynku ramowa. Słupy żelbetowe, wiązary dachowe z drewna klejonego pełne. Ściany budynku trójwarstwowe murowane z pustaka Max gr.29cm, docieplone styropianem gr.12cm. od zewnątrz cegła kratówka K-3 gr.24cm. Dach z blachy trapezowej, ocieplenie ze styropapu, pokrycie papą termozgrzewalną. Posadowienie budynku bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych monolitycznych. Sala sportowa ogrzewana. Projektowany budynek zaplecza socjalnego i łącznika parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem płaskim jednospadowym o nachyleniu 3%. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane z pustaka U220 gr. 25cm, stropodach z płyt kanałowych gr.12cm. nad częścią korytarza strop Akermana. Dach ocieplony styropapem, pokrycie papą termozgrzewalną. Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać modernizację instalacji ciepłej wody poprzez podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji dla budynku ZSP..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. zm ) do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr: 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 8.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 26.08.2013 r. o godz. 10.00 . Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - budowa Sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w msc. Przyszów Zapuście 8.5. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał dwa zamówienia robót budowlanych - polegające na budowie obiektu typu sala gimnastyczna, hala gimnastyczna, hala sportowa w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia o wartości 1.500.000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej: a) 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) 1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, c. o, wentylacji mechanicznej, sieci gazowych c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 1.500 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę ; 2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ; 3) parafowany wzór umowy ; 4) zakres zamówienia powierzony podwykonawcom ; 5) kosztorys ofertowy wykonawcy, sporządzony metodą uproszczoną; 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: 1 zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie 2.zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy, d) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f) konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza umową, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań , w tym udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji, h) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewypałów i niewybuchów, i) jakiegokolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać Zamawiającemu, jego personelowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 3. zmiana kierownika budowy w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy) 4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 5 umowy. 5.powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 2.1, 2.2, niniejszego ustępu. 6.zmiany umowy przewidziane- dopuszczalne są na następujących warunkach : - pkt. 1. - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny, - pkt.2.lit.a - w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego, - pkt.2.lit.b- o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania, - pkt.2.lit.c - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - pkt.2.lit.d,e - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz, - pkt.2. lit. f, g, h - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych umową, - pkt.2.lit. i - o czas opóźnienia utrudnienia lub przeszkody, - pkt.3. - gdy kwalifikacje danej osoby będą spełniać warunki określone w SIWZ, - pkt.4.- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz zpb.271.10.2013.doc

przebudowa istniejącej linii kablowej.pdf

instalacje.zip

roboty budowlane część 1.zip

roboty budowlane część 2.zip

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2013-2014

Bojanów: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2013 -2014
Numer ogłoszenia: 309952 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2013 -2014.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2014 r. z miejscowości: Przyszów Burdze - 16 dzieci do PSP w Przyszowie-Zapuściu Przyszów Burdze - 7 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Burdze - 7 do Przedszkola Przyszów-Zapuście Przyszów Ruda - 31 dzieci do PSP Przyszów-Zapuście Przyszow Ruda - 10 dzieci do Przedszkola Przyszów -Zapuście Przyszów Ruda - 7 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Kliny- 6 dzieci do PSP Przyszów-Zapuście Przyszów Kliny -1 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszow-Kliny - 3 dzieci do Przedszkola w Przyszów-Zapuście Przyszów Staw- 6 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Staw - 16 dzieci do PSP Przyszów Zapuście Przyszów Zapuście- 13 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Łapówka - 12 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Krochowa - 10 dzieci do PSP Stany i PG nr 2 Kołodzieje - 11 dzieci do Gimnazjum Nr 2 Stany i 7 dzieci do PSP Stany Maziarnia- 15 dzieci do Gimnazjum Nr 2 Stany i 21 dzieci do PSP Stany Kozły -6 dzieci do PSP Stany i 8 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Załęże -17 dzieci do PSP Stany i 13 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Cisów Las - 13 dzieci do PSP Gwoździec Gwoździec -36 dzieci do PG 1 w Bojanowie Pietropole- 18 dzieci do PSP Nr 1 w Bojanowie i 8 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie Bojanów za Rzeką - 15 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie i 48 dzieci do PSP Nr 1 Bojanów Laski -23 dzieci do PSP nr 1 w Bojanowie i 16 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie Korabina- 23 dzieci do PSP Nr 1 w Bojanowie i 16 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie Przyszów Katy - 12 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Szlacheckie- 2 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Laski -5, Korabina -2 dzieci, Pietropole - 1 dziecko, Bojanów ul. Rzeszowska -5, Bojanów 1 - 14 dzieci do Przedszkola Bojanów za Rzeką w oparciu o bilety miesięczne a) Szacunkowa liczba dzieci objętych dowożeniem na dzień 1 września 2013 r. - 500 b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dzieci, dla których będą zakupione bilety w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. zm/ do 50% wartości zamówienia podstawowego

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 34.98.00.00-0.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę transportu zbiorowego osób systematycznie w okresie nie krótszym niż 5 miesięcy, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednim taborem przewozowym umożliwiającym zorganizowanie przewozu uczniów w określonych ramach czasowych tj. 5 dużymi autobusami

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: a) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 3.Zmiana umowy przewidziana w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalna jest w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w granicach tej zmiany. 4. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 16.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu I piętro.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz zpb.271.9.2013.doc