Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

Numer ogłoszenia: 342866 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 0-15 8708326, 668048683.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia punktów poboru w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej, zmianę grupy taryfowej, zwiększenia planowanego zużycia energii elektrycznej w rozmiarze nie większym niż 20 %. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust.30 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89,poz.625 z późniejszymi zmianami), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej: W załączniku nr 1 do SIWZ informacyjnie wskazano planowane parametry dystrybucyjne (moc umowna,grupa taryfowa), które mogą się różnić od aktualnie obowiązujących, o ile podlegać będą zmianie na etapie zawierania nowych umów na usługi dystrybucyjne lub zmiany w trakcie ich trwania. W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia punktów poboru w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej, zmianę grupy taryfowej, zwiększenia planowanego zużycia energii elektrycznej w rozmiarze nie większym niż 20 %.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował lub realizuje w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiot obejmował (obejmuje) sprzedaż (obrót) energii elektrycznej lub usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust.30 ustawy-Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. nr 89,poz.625 z późniejszymi zmianami) realizowaną na podstawie umowy kompleksowej o której mowa w art.5 ust.3 cytowanej ustawy, polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycznej.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Siwz energia elektryczna.doc


Załącznik nr 1 i 3 do siwz.xls

Odpowiedź zamawiającego nr 6 na zapytanie wykonawcy dotyczące treści siwz dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m

 

Bojanów, dnia 20.08.2013 r.

Nr postępowania: ZPB.271.10.2013

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 6 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów – Zapuście

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 20.08.2013 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje:

Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu.

W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona, to proszę również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

 

Zapytanie Wykonawcy nr 2:

Ze względu na duży udział procesu mokrego w budownictwie w przewidywanych robotach w danym okresie, konieczność zastosowanie przerw technologicznych(tj. wiązanie betonu) i złe warunki pogodowe, czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji robót wskazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego poz. 1 i 2 do 31.03.2014 r.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

 

 

Odpowiedź zamawiającego nr 5 na zapytanie wykonawcy dotyczące treści siwz dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m

 

Bojanów, dnia 20.08.2013 r.

Nr postępowania: ZPB.271.10.2013

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 5 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów – Zapuście

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 20.08.2013 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje:

Zapytanie Wykonawcy:

Czy w związku z zapisem wzoru umowy § 7 ust. 6 Zamawiający ustala wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ryczałtowym, czy kosztorysowym na podstawie kosztorysu powykonawczego.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza ryczałtowy charakter wynagrodzenia za zrealizowane zamówienie.

 

 

Odpowiedź zamawiającego nr 4 na zapytanie wykonawcy dotyczące treści siwz dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m

 

Bojanów, dnia 19.08.2013 r.

Nr postępowania: ZPB.271.10.2013

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 4 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów – Zapuście

 

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 19.08.2013 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje:

 

Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Jakiej klasy ppoż. powinny być drzwi z łącznika do istniejącej szkoły? W opisie pkt 7.4.19 napisano EI60; w zestawieniu (rys. 9A) drzwi D8 mają klasę EI30, natomiast na rysunku 1A drzwi łącznika mają symbol D7(powinno być D8?) i klasę EI30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi z łącznika do istniejącej szkoły na rysunkach powinny mieć symbol D8 i klasę EI60.

 

Zapytanie Wykonawcy nr 2:

Okna O4- skąd taka ilość w zestawieniu (60 szt.?)

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość 60 szt. w zestawieniu jest omyłkowa. Powinno być 20 szt.

 

Zapytanie Wykonawcy nr 3:

OknaO4 i drzwi D1 i D2- czy szklenie szkłem bezpiecznym jednostronne czy dwustronne. Czy zamiast szkła bezpiecznego klejonego można zastosować szkło hartowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szklenie szkłem bezpiecznym dwustronne.  Nie można zastosować szkła hartowanego.

 

Zapytanie Wykonawcy nr 4:

Czy okna O4 mają być wykonane w technologii otworowej czy fasadowej?   

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna mają zostać wykonane w technologii otworowej.

          

Zapytanie Wykonawcy nr 5:     

W jakich kolorach będzie stolarka drzwiowa? Czy można przyjąć do oferty kolorystykę standardową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stolarka drzwiowa w kolorze białym; drzwi aluminiowe brązowe.

 

 

 

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert na dzień 26.08.2013 r. godz. 10.00

Odpowiedź zamawiającego nr 4 na zapytanie wykonawcy dotyczące treści siwz dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m

 

                                                                                                                                                                             Bojanów, dnia 19.08.2013 r. 

Nr postępowania: ZPB.271.10.2013

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 4 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w miejscowości Przyszów – Zapuście

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 19.08.2013 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje: 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Jakiej klasy ppoż. powinny być drzwi z łącznika do istniejącej szkoły? W opisie pkt 7.4.19 napisano EI60; w zestawieniu (rys. 9A) drzwi D8 mają klasę EI30, natomiast na rysunku 1A drzwi łącznika mają symbol D7(powinno być D8?) i klasę EI30.

Odpowiedź Zamawiającego: 

Drzwi z łącznika do istniejącej szkoły na rysunkach powinny mieć symbol D8 i klasę EI60.

 

Zapytanie Wykonawcy nr 2:

Okna O4- skąd taka ilość w zestawieniu (60 szt.?)

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ilość 60 szt. w zestawieniu jest omyłkowa. Powinno być 20 szt. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 3:

OknaO4 i drzwi D1 i D2- czy szklenie szkłem bezpiecznym jednostronne czy dwustronne. Czy zamiast szkła bezpiecznego klejonego można zastosować szkło hartowane.

Odpowiedź Zamawiającego: 

Szklenie szkłem bezpiecznym dwustronne.  Nie można zastosować szkła hartowanego.

 

Zapytanie Wykonawcy nr 4: 

Czy okna O4 mają być wykonane w technologii otworowej czy fasadowej?    

Odpowiedź Zamawiającego: 

Okna mają zostać wykonane w technologii otworowej. 

           

Zapytanie Wykonawcy nr 5:      

W jakich kolorach będzie stolarka drzwiowa? Czy można przyjąć do oferty kolorystykę standardową?

Odpowiedź Zamawiającego: 

Stolarka drzwiowa w kolorze białym; drzwi aluminiowe brązowe.