Wyjaśnienie zamawiającego Nr 2 dotyczące treści SIWZ w przetargu pn. Dostawa i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ŚDS w Bojanowie

Nr postępowania: ZPB.271.12.2013
 


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie.


 W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 19.09.2013 r.  r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie  Wykonawców nr 1 :
Jakie urządzenie należy dostarczyć i zamontować uproszczoną   platformę dźwigową czy windę osobową?

Odpowiedź Zamawiającego:
Należy dostarczyć i zamontować windę osobową

Pytanie Wykonawcy nr 2:
Prosimy o określenie materiału z jakiego należy wykończyć kabinę i drzwi do windy?

Odpowiedź Zamawiającego:
Ściany i sufit kabiny metalowy – stal nierdzewna satyna
Drzwi i kabiny metalowe, stal nierdzewna satyna
Na tylnej ścianie lustro 800x900

Pytanie Wykonawcy nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie kto ma wykonać wszelkie prace budowlane, wykończeniowe
i instalacyjne.

Odpowiedź Zamawiającego:
Roboty budowlane nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia i będą przedmiotem odrębnego postępowania.

Pytanie Wykonawcy nr 4
Wnosimy o zmianę terminu realizacji na 11-14 tygodni od podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia tj. 30.11.2013 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 dotyczące treści SIWZ w przetargu pn. Dostawa i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ŚDS w Bojanowie

 

Nr postępowania: ZPB.271.12.2013

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie

 W odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 18 i 19.09.013 r.  r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie  Wykonawców nr 1 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia 15.12.2013 r.  lub 14 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia tj. 30.11.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. Dostawa i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Bojanowie

Bojanów: Dostawa i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie
Numer ogłoszenia: 376002 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż windy (platformy dźwigowej) dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie która obejmuje: 1) dostawę przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, windy (platformy dźwigowej), dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie; 2) montaż ,instalację , podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej oraz uruchomienie windy (platformy dźwigowej) w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie 3) sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego, 4) wykonanie prób, odbioru i rozruchu windy (platformy dźwigowej) z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego, 5) rejestrację w/w urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, 6) dostarczenie dokumentacji technicznej windy (platformy dźwigowej) (DTR) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim, 7) przeszkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie w zakresie obsługi i eksploatacji windy, 8) wymagane przepisami przeglądy windy (platformy dźwigowej) w okresie gwarancji, 9) bezpłatna konserwacja w okresie gwarancji. Koszty związane z odbiorem, rejestracją oraz dopuszczeniem windy (platformy dźwigowej) do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego ponosi Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce montażu platformy w sposób nie kolidujący z pracą w ŚDS zapewniający całkowite bezpieczeństwo jego uczestnikom. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. - szczegółowa specyfikacja zamówienia windy ( platformy dźwigowej) Szczegółowa specyfikacja windy 1. Typ windy ( platformy dźwigowej) osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem, 2. Udźwig min.630 kg lub wózek + 4 osoby, lub min 8 osoby 3. Powierzchnia platformy dźwigu - min. szer. 1100mm x 1400min głęb.2150mm;- nieprzelotowa, 4. Szyb -samonośny, murowany, otynkowany, nowo wybudowany. - wymiary zewnętrzne; szerokość szybu min.1650mm x głębokość min. 1750mm, - wysokość nadszybia 3400mm - wysokość podnoszenia: ~3020mm, - wyposażenie kabiny: panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia typu antywandal) wyposażony w elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski dyspozycji, otwieranie i zamykanie drzwi, zał. wentylator, alarm, potwierdzające zapaleniem się przyjęcie dyspozycji, z grafiką Braill a, świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny, oświetlenie umieszczone w suficie, energooszczędne, oświetlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godziny, sygnalizacja dojazdu windy do przystanku celowego, system informacji głosowej, poręcz ze stali nierdzewnej na tylnej ścianie kabiny, lustro na ścianie tylnej kabiny, wentylator cichobieżny uruchamiany automatycznie lub przyciskiem, listwy przypodłogowe (cokół) ze stali nierdzewnej, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową niepalną 5. Zasilanie 3 - fazowe , zabezpieczenie 20A, moc 7,5 kW 6. Ilość przystanków 2 szt 7. Ilość dojść, drzwi Ilość dojść - 2 rozmieszczone jednostronnie Drzwi szybowe - 2 szt. Drzwi kabinowe - 1 szt. 8. Maszynownia w obudowie szybu na dolnym przystanku, 9. Wyposażenie awaryjne, ręczny zjazd awaryjny platformy do najbliższego przystanku w celu uwolnienia osób znajdujących się wewnątrz, - akumulator, oświetlający pulpit sterowy oraz zasilający dzwonek alarmowy, 10 Drzwi - kabinowe wyposażone w kurtynę świetlną - drzwi szybowe bez odporności ogniowej, - wyposażone w automat do samoczynnego zamykania drzwi; - szerokość min. 900 mm wysokość min 2000mm,.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dwóch dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 8.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu Gminy I piętro.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz zpb.271.12.2013.doc

dokumentacja projektowa.zip

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Wykonanie stojaków ekspozycyjnych podświetlanych na deptaku w msc. Bojanów

Bojanów: Wykonanie stojaków ekspozycyjnych podświetlanych na deptaku w miejscowości Bojanów
Numer ogłoszenia: 352126 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie stojaków ekspozycyjnych podświetlanych na deptaku w miejscowości Bojanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z montażem podświetlanych stojaków ekspozycyjnych w centrum miejscowości Bojanów. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wybudowanie linii oświetlenia wydzielonego na słupach typ SM-1W/E z wysięgnikiem WTM-20-1 , są to słupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym B-40 ze złączem słupowym jedno i dwubezpiecznikowym. Fundament należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych abizolem. Na słupie zamontować oprawy oświetleniowe typ OW S-70W K-150 kolor czarny z kloszem szyszka białym 400 K-150 PC . Oświetlenie zasilić należy kablem YAKY 4 x 35. Kabel układać w rowie kablowym o szerokości 0,4m na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej grubości 10cm. Równolegle z kablem w rowie kablowym ułożyć płaskownik FeZn 25 x 4. Co 10m na kabel założyć trwałe oznaczniki kablowe zawierające: nazwę linii kablowej, typ kabla, dane wykonawcy oraz rok budowy. Tabliczki założyć również na kabel w słupie oświetleniowym. Minimalna odległość zbliżenia projektowanych kabli energetycznych n-n do innych urządzeń podziemnych powinna być zgodna z PN-76 E-05125.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. zm do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.57.00-5, 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: 1 zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie 2.zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy, d) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f) konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza umową, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań , w tym udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji, h) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewypałów i niewybuchów, i) jakiegokolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać Zamawiającemu, jego personelowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 3. zmiana kierownika budowy w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy) 4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 5 umowy. 5.powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 2.1, 2.2, niniejszego ustępu. 6.zmiany umowy przewidziane- dopuszczalne są na następujących warunkach : - pkt. 1. - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny, - pkt.2.lit.a - w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego, - pkt.2.lit.b- o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania, - pkt.2.lit.c - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - pkt.2.lit.d,e - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz, - pkt.2. lit. f, g, h - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych umową, - pkt.2.lit. i - o czas opóźnienia utrudnienia lub przeszkody, - pkt.3. - gdy kwalifikacje danej osoby będą spełniać warunki określone w SIWZ, - pkt.4.- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 37-433 Bojanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja pn. Wykonanie stojaków ekspozycyjnych podświetlanych na deptaku w miejscowości Bojanów dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oś IV LEADER w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów realizowana przez Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz zpb.271.11.2013.doc

dokumentacja zpb.271.11.2013.zip

stwiorb zpb.271.11.13.zip

stojaki ekspozycyjne.pdf

Odpowiedź zamawiającego na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SIWZ dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Boja

Nr postępowania:GZUK.271.1.2013

Odpowiedź zamawiającego na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SIWZ

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym  zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy z dnia 29.08.2013 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wyjaśnia co następuje:             

Pytanie 1
W załączniku nr 8 do SIWZ Wzór umowy w §1 widnieje zapis:
„Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.”
Uprzejmie informujemy, że Wykonawca jako podmiot nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej zapewnia świadczenie usługi dystrybucji, którą świadczy i za która ponosi odpowiedzialność Operator Systemu Dystrybucyjnego na mocy złożonych oświadczeń. Z uwagi na powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu do treści :
„Sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie”

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 2
W załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy §6. W celu uściślenia zapisów dotyczących wartości umowy wnosimy o dodanie zapisu o treści :„Szacowana wartość umowy ma charakter jedynie orientacyjny. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za faktycznie zużytą energię”.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 3
W załączniku nr 8 do SIWZ Wzór umowy w §9 pkt 2 widnieje zapis: „ Faktury regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, o ile zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego nie później niż na 10 dni przed terminem płatności.”
Wykonawca nie ma możliwości pełnej kontroli nad terminem dostarczenia faktury. Ponadto zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 54 , poz. 535 z późn. zm.).Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: „Faktury regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku otrzymania faktury VAT,  której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 4
W załączniku nr 8 do SIWZ Wzór umowy w §11 pkt 1 widnieje zapis: „W przypadku niedotrzymania parametrów technicznych oraz jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu przysługuje, na jego pisemny wniosek, prawo do bonifikaty…..”  . W związku z tym, że obowiązek dotrzymania określonych parametrów technicznych energii leży po stronie OSD, wnosimy o modyfikację zapisu do treści :
 „W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu przysługuje, na jego pisemny wniosek, prawo do bonifikaty wg. stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energii Dz.U.2011.189.1126)”.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 5
W załączniku nr 8 do SIWZ Wzór umowy w §12  widnieje zapis : „przez Zamawiającego za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”. W związku z tym, że warunki rozwiązania umów reguluje Art. 145 Prawo Zamówień Publicznych, który cytuje Zamawiający w następnym ustępie, wnosimy o usunięcie zapisu w całości.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 6
W załączniku nr 8 do SIWZ Wzór umowy w §13 pkt 11 widnieje zapis: „Cena jednostkowa netto (1MWh) za energię elektryczną i stawka opłaty handlowej nie ulegną zmianie do końca obowiązywania umowy”. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości zmiany cen w §13 w  punkcie 3 wnosimy o modyfikację zapisu do treści: „Cena jednostkowa netto (1MWh) za energię elektryczną i stawka opłaty handlowej nie ulegną zmianie do końca obowiązywania umowy  za wyjątkiem okoliczności ujętych w §13 w  punkcie 3”.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę