Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn.Remont dróg gminnych w miejscowości Stany: nr 101119R ul. Dąbalska w km 0+080 - 0+310 oraz dz. nr ewid. 3397-3 ul. 3-go Maja w km 0+000 - 0+137, 0+163- 0+196 w ramach usuwania szkód popowodziowych

Bojanów: Remont dróg gminnych w miejscowości Stany: nr 101119R ul. Dąbalska w km 0+080 - 0+310 oraz dz. nr ewid. 3397-3 ul. 3-go Maja w km 0+000 - 0+137, 0+163- 0+196 w ramach usuwania szkód popowodziowych oraz drogi nr 101119R ul. Dąbalska od km 0+310 do 0+350 jezdnia lewa, od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa

Numer ogłoszenia BZP: 119096 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w miejscowości Stany: nr 101119R ul. Dąbalska w km 0+080 - 0+310 oraz dz. nr ewid. 3397-3 ul. 3-go Maja w km 0+000 - 0+137, 0+163- 0+196 w ramach usuwania szkód popowodziowych oraz drogi nr 101119R ul. Dąbalska od km 0+310 do 0+350 jezdnia lewa, od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych w miejscowości Stany: nr 101119R ul. Dąbalska w km 0+080 - 0+310 oraz dz. nr ewid. 3397-3 ul. 3-go Maja w km 0+000 - 0+137, 0+163- 0+196 w ramach usuwania szkód popowodziowych oraz drogi nr 101119R ul. Dąbalska od km 0+310 do 0+350 jezdnia lewa, od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa Planowany remont drogi gminnej nr 101119R ul. Dąbalska w km 0+080-0+310 polegać będzie na: - lokalnym mechanicznym wykonaniu koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - lokalnym wykonaniu uzupełnienia podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm po zagęszczeniu, - wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 100 kg / m 2 (warstwa o grubości średnio 4 cm), - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, - wykonaniu obustronnych poboczy z materiału kamiennego - mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, gr. 26 cm i 8 cm po zagęszczeniu. Parametry geometryczno - konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Planuje się wykonanie remontu przy zachowaniu istniejących parametrów geometrycznych dla korony drogi, tj. szerokość nawierzchni od 4,5 m do 3,0 m, szerokość poboczy 0,5 m. 2. Planowany remont drogi gminnej dz. nr 3397-3 ul. 3-go Maja w km 0+000 - 0+137, 0+163- 0+196 polegać będzie na: - mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni, - wykonaniu remontu uszkodzonego przepustu o średnicy 60 cm i długości przewodu 6 m, - wykonaniu uzupełnienia podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm po zagęszczeniu, - wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 100 kg / m 2 (warstwa o grubości średnio 4 cm), - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, - wykonaniu obustronnych poboczy z materiału kamiennego - mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, gr. 25 cm po zagęszczeniu. Parametry geometryczno - konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Planuje się wykonanie remontu przy zachowaniu istniejących parametrów geometrycznych dla korony drogi, tj. szerokość nawierzchni 3,5 m, szerokość poboczy 0,5 m. 3. Planowany remont drogi gminnej nr 101119R ul. Dąbalska od km 0+310 do 0+350 jezdnia lewa, od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa polegać będzie na : - lokalnym mechanicznym wykonaniu koryta i profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni, - lokalnym wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm po zagęszczeniu, - wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 100 kg / m 2 (warstwa o grubości średnio 4 cm) na odcinku od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa i 75 kg / m 2 (warstwa o grubości średnio 3 cm) na odcinku od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa i 3 cm na odcinku od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa, - wykonaniu obustronnych poboczy z materiału kamiennego - mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, gr. 11 cm po zagęszczeniu na odcinku od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa i 9 cm po zagęszczeniu na odcinku od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa. Parametry geometryczno - konstrukcyjne nawierzchni jezdni Planuje się wykonanie remontu przy zachowaniu istniejących parametrów geometrycznych dla korony drogi, tj.: -na odcinku od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa - szer. nawierzchni 3,0 m, - na odcinku od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa - szer. nawierzchni od 4,5 do 3,5 m, szerokość poboczy - 0,5 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. Zm do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia o wartości 100.000,00 zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowanej i prawidłowo ukończone

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości m.in. 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy 1)zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 2)zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 3)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy. 4)powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 4 niniejszego ustępu - i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, 5)zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1)ad pkt 1) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny, 2)ad pkt 2) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3)ad pkt 3): - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - lit. d), f), h), l), j), k) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e), g) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit. i) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przedmiar robót I.doc

Przedmiar robót II.doc

Przedmiar robót III.doc

Kosztorys ślepy ofertowy I.doc

Kosztorys ślepy ofertowy II.doc

Kosztorys ślepy ofertowy III.doc

Specyfikacje techniczne I.rar

Specyfikacje techniczne II.rar

Specyfikacje techniczne III.rar

Siwz 28.03.2012.doc

Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot. Przetargu nieograniczonego pn. Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprwnych na rzecz ŚDS

Bojanów, dnia 11.04.2012 r.


Nr postępowania: ZPB.271.2.2012


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa samochodu 9 osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie


W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 06.04.2012 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 10.04.2012 r.) dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia

:Pytanie  Wykonawcy:
 W punkcie 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Zamawiający wymaga
5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy (odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda
Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca jest w trakcie realizacji zamówienia ( podpisana umowa) na jedna dostawę  kilku samochodów na kwotę ponad 500 000 zł ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zgodnie z zapisami pkt. 5.1.2. siwz Zamawiający uzna za spełniony przez Wykonawcę warunek  posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy (odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej  przedmiot niniejszego zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł  każda. W świetle postanowień Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) na potwierdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 Pytanie Wykonawcy
W Załączniku nr 2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU W punkcie NADWOZIE punkt 7 Zamawiający wymaga aby Wysokość przestrzeni pasażerskiej wynosiła min 1310mm.
Czy Zamawiający dopuści samochód o wysokości przestrzeni pasażerskiej 1369 mm, którego wysokość tylnego otworu drzwiowego wynosi 1306mm ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak 

Pytanie Wykonawcy:
W Załączniku nr 2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU W punkcie FUNKCJONALNOŚĆ punkt 4 Zamawiający wymaga aby samochód posiadał oddzielne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.
Co Zamawiający  rozumie pod tym pojęciem? Czy samochód musi posiadać niezależne od pracy silnika ogrzewanie dodatkowe typu Webasto? Czy spełnieniem tego warunku będzie posiadanie przez samochód  dodatkowego wymiennika ciepła (ogrzewania) znajdującego  się w przestrzeni pasażerskiej ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby samochód posiadał system Webasto. Zamawiający nie uzna za spełnienie parametrów wymaganych dodatkowego wymiennika ciepła w przestrzeni pasażerskiej. 

Pytanie  Wykonawcy:
W Załączniku nr 2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU W punkcie II  PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE  punkt 7 Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał  System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (MSR)
Czy Zamawiający dopuści samochód który nie posiada wydzielonego  układu MSR, ale jego funkcje są spełniane przez inne układy samochodu ( ABS+ESP) ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wskazane systemy odnoszą się do parametrów technicznych ocenianych, za które wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w kryterium parametry techniczne,  nie są zaś parametrami wymaganymi, czyli ich niespełnienie nie skutkuje odrzuceniem oferty.
Pytanie  Wykonawcy:
W załączniku nr 7 wzór umowy w § 4 punkt 3.  Zamawiający  wymaga  „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego nieodpłatnie w zakresie robocizny przez okres ........... lat, licząc od daty realizacji zamówienia.”
Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem ? Czy jest to wynikająca jednoznacznie  z gwarancji bezpłatna naprawa lub wymiana elementu który uległ awarii? Czy tez Zamawiający rozumie pod tym pojęciem konieczność wykonywania przeglądów serwisowych wynikających z programu przeglądowego na koszt Wykonawcy ? ( przeglądów które przypadają na okres gwarancji?)
Odpowiedź Zamawiającego:
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego nieodpłatnie w zakresie robocizny dotyczącej m.in. naprawy lub wymiany elementu, który uległ awarii. Pytanie  Wykonawcy:
W załączniku nr 7 wzór umowy w § 4 punkt 4. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi maksymalnie ............. godz., licząc od zgłoszenia potrzeby do przystąpienia do usunięcia usterki
Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem ?  Czy jest to czas w jakim samochód zostanie przywieziony do najbliższego autoryzowanego serwisu marki, gdzie zostanie zdiagnozowana  awaria i określony dalszy przebieg naprawy ? Czy też jest to całkowity  czas potrzebny na naprawę i wydanie sprawnego samochodu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Całkowity czas potrzebny na naprawę i wydanie sprawnego samochodu.

 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot. Przetargu nieograniczonego pn. Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprwnych na rzecz ŚDS

 Bojanów, dnia 11.04.2012 r.


Nr postępowania: ZPB.271.2.2012


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa samochodu 9 osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie


W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 06.04.2012 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 10.04.2012 r.) dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) wyjaśnia:
Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający dopuszcza opony 15?
Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z systemem ABS z EBD, ESP i BISC+HILA?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wskazane systemy odnoszą się do parametrów technicznych ocenianych, za które wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w kryterium parametry techniczne,  nie są zaś parametrami wymaganymi, czyli ich niespełnienie nie skutkuje odrzuceniem oferty.
Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję na powłokę lakierniczą 2 lata?
Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz ŚDS w Bojanowie

Bojanów: Dostawa samochodu 9 osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie

Numer ogłoszenia: 108220 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu 9 osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego - typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie. Wymagania podstawowe pojazdu: - nowy, nie używany, z rocznika 2011-2012 - przystosowany do przewozu 1 wózka inwalidzkiego (zgodnie z wymogami dopuszczenia do ruchu, atestowane mocowanie do wózka inwalidzkiego - listwy, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim), - oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych). Dokumentacja do rejestracji samochodu (m.in. badanie techniczne, oświadczenie producenta zabudowy) - posiada homologację, jest dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Części, materiały, podzespoły i urządzenia użyte w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, homologacje i inne potwierdzenia wymagane przepisami prawa. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy (odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

    1 - Cena - 80
    2 - Paramerty techniczne - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, w szczególności z powodu: sytuacji finansowej, zdolności płatniczych, warunków organizacyjnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności ekonomicznej, fizycznej lub technicznej po stronie Wykonawcy, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 dopuszczalne są na następujących warunkach 1. ad. a) w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 2. ad. b) o czas niezbędny do usunięcia zaistniałej przeszkody w realizacji prac objętych przedmiotem niniejszej umowy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności. .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat urzędu I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz-zpb271.2.2012.pdf