Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Budowa zjazdu publicznego oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu przy zabytkowym kościole i cmentarzu w Stanach em parafialnym

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadnie:

Budowa zjazdu publicznego do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów z drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Stany oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym wraz z przebudową zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr ewid. 15-2 (ul. Grębowska) i z drogi gminnej nr ewid. 1762 (ul. Strażacka) w miejscowości Stany

Zamawiający - Gmina Bojanów informuje, iż w SIWZ w pkt. 6.1 lit. c znajduje się oczywista omyłka dot. wartości zadania w zakresie wykazania przez Wykonawcę doświadczenia. Prawidłowa kwota to 200.000 tys. zł, o czym świadczą pozostałe zapisy siwz dotyczące warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę  oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Właściwa treść pkt. 6.1. lit c SIWZ brzmi: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca musi wykazać, że wykonał w  sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia  robót budowlanych drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia   o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde zadanie. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów

Wyjaśnienia Zamawiającego GBP na zapytania Wykonawcy w przetargu pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Odziałem dla dzieci

ZAMAWIAJĄCY:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOJANOWIE
UL. STRAŻACKA 1
37-433 BOJANÓW


Nr postępowania: GBP.1.2014                                                                                                       Bojanów, dnia 07.04.2014


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Odziałem dla dzieci

 W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2014 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie  zwana dalej  Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r. Dz.U. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie  Wykonawcy nr 1:
Zgodnie z opisem architektonicznym w każdym oknie lub w drzwiach balkonowych powinno być skrzydło uchylno-rozwierane wyposażone w mechanizm rozszczelniające, natomiast w zestawieniu stolarki są okna stałe nieotwieralne. Proszę określić jakie okna powinny być zamontowane.


Odpowiedź Zamawiającego:
We wszystkich otwieranych oknach należy zastosować co najmniej jedno uchylno-rozwieralne wyposażone w mechanizm rozszczelniający natomiast okna wykazane w zestawieniu jako stałe ze względu na swoja konstrukcje nie mogą mieć funkcji rozszczelnienia

Pytanie Wykonawcy nr 2
W projekcie architektonicznym są dwa rysunki (Technologia Parter rys. nr 17, Technologia Piętro rys. nr 18), w których jest kompletne wyposażenie wszystkich pomieszczeń. Natomiast w przedmiarze jest tylko mowa o wyposażeniu łazienki i pomieszczenia socjalnego. Czy należy przyjąć ilość wyposażenia zgodnie z przedmiarem, czy zgodnie o projektem architektonicznym?

Odpowiedź Zamawiającego:
Należy przyjmować zgodnie z przedmiarem. Technologia "biblioteczna" nie jest objęta zakresem przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego GBP w przetargu na zadanie: Modernizacja i robudowa Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby GBP w Bojanowie

ZAMAWIAJĄCY:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOJANOWIE
UL. STRAŻACKA 1
37-433 BOJANÓW


Nr postępowania: GBP.1.2014                                                                                                                     Bojanów, dnia 03.04.2014ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY  DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja
i rozbudowa  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Odziałem dla dzieci


 W odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 31.03.2014 r. dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie  zwana dalej  Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r. Dz.U. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:


Pytanie  Wykonawcy nr 1
Brak w przedmiarze robót elektrycznych numerów KNR-ów, czy Inwestor dodatkowo zamieści numery KNR-ów robót elektrycznych, czy należy je samemu wprowadzić?

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca winien wprowadzić KNR zgodny z opisem robót.


Pytanie Wykonawcy nr 2
Brak w przedmiarach robót budowlanych (roboty żelbetowe) robót szalunkowych. Czy Inwestor dodatkowo zamieści przedmiar na roboty szalunkowe, czy należy je samemu oszacować?

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca samodzielnie winien doliczyć szalowanie elementów betonowych, żelbetowych
w wybranej przez siebie technologii: szalunki drewniane, systemowe stalowe, systemowe kombinowne, płyty OSB itp.
  

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 872 w Stanach oraz przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym w Stanach

Bojanów: Budowa zjazdu publicznego do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów z drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Stany oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym wraz z przebudową zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr ewid. 15-2 (ul. Grębowska) i z drogi gminnej nr ewid. 1762 (ul. Strażacka) w miejscowości Stany
Numer ogłoszenia: 106890 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zjazdu publicznego do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów z drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Stany oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym wraz z przebudową zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr ewid. 15-2 (ul. Grębowska) i z drogi gminnej nr ewid. 1762 (ul. Strażacka) w miejscowości Stany.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 872 na działki nr ewid. 1760-1, 1761 do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów oraz budowa zjazdu na drogę gminną nr ewid. 1760-1 w m. Stany, gmina Bojanów; Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym oraz przebudowa zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr ewid. 15-2 (ul. Grębowska) i z drogi gminnej nr ewid. 1762 (ul. Strażacka) na działkach nr ewid. 1755, 1754-4, 15-2 i 1762 położonych w miejscowości Stany, gmina Bojanów.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1.Budowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów - Nisko (dz. nr ewid. 5405) w km 45+427,00 na działki nr ewid. 1760-1, 1761 do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów, oraz budowę zjazdu na drogę gminną ul. Strażacka (dz. nr ewid. 1760-1) w m. Stany, w zakres którego wchodzi: wydzielenie jezdni zjazdów dla ruchu kołowego z wykonaniem konstrukcji dla ruchu kategorii KR3, wydzielenie chodników stanowiących komunikację do wiaty przystankowej, zlokalizowanej na utwardzonej powierzchni, z wykonaniem konstrukcji dla ruchu pieszego, zgodnej z warunkami technicznymi dla dróg publicznych, odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych terenów poprzez ukształtowanie niwelet zjazdów, ciągów pieszych, założone spadki podłużne i poprzeczne. Ruch kołowy funkcjonować będzie jednokierunkowo, tj. wjazd od strony drogi gminnej ul. Strażackiej, poprzez istniejące skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 872 z drogą powiatową nr 1030R, natomiast wyjazd do drogi wojewódzkiej nr 872. Na podstawie zalecanych w warunkach technicznych konstrukcji jezdni dla prognozowanej liczby osi obliczeniowych - KR3 należy wykonać na jezdniach zjazdów publicznych konstrukcję o następującym układzie warstw: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej grubość po zagęszczaniu - 5 cm, AC 11 S 35/50,warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo zamkniętej grubość po zagęszczeniu - 6 cm, AC 16 W 35/50,warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o strukturze częściowo zamkniętej grubość po zagęszczeniu - 7 cm, AC 16 W 35-50, warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, warstwa odsączająca z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Całkowita grubość warstw konstrukcyjnych - 48 cm. Na podstawie zalecanych w warunkach technicznych nawierzchni chodników należy wykonać konstrukcję o następującym układzie warstw: warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm,warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, warstwa odsączająca z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Całkowita grubość warstw konstrukcyjnych - 37 cm. 2.Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym, oraz przebudowa zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany, dz. nr. ewid. 15-2 (ul. Grębowska) i z drogi gminnej dz. nr ewid. 1762 (ul. Strażacka) na działkach nr ewid. 1755, 1754-4, 15-2 i 1762 położonych w miejscowości Stany obejmuje wydzielenie jezdni manewrowych dla ruchu kołowego z wykonaniem konstrukcji dla ruchu kategorii KR1, wydzielenie miejsc postojowych o skośnym i prostopadłym sposobie parkowania z wykonaniem konstrukcji dla postoju samochodów osobowych, poprawę geometrycznych i konstrukcyjnych parametrów istniejących zjazdów publicznych z drogi powiatowej i drogi gminnej poprzez ukształtowanie prawidłowych parametrów; szerokości i krzywizn łuków poziomych. Na podstawie zalecanych w warunkach technicznych konstrukcji jezdni dla prognozowanej liczby osi obliczeniowych - KR1 należy wykonać na jezdniach manewrowych i zjazdach publicznych konstrukcję o następującym układzie warstw: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej grubość po zagęszczaniu - 4 cm, AC 11 S 35/50, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo zamkniętej grubość po zagęszczeniu - 4 cm, AC 16 W 35/50, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, warstwa odcinająca z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Całkowita grubość warstw konstrukcyjnych - 38 cm. Na podstawie zalecanych w warunkach technicznych nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2,5 t przewiduje się konstrukcję o następującym układzie warstw: warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, warstwa odcinająca z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Całkowita grubość warstw konstrukcyjnych - 37 cm..

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z pózn. zm do 50% wartości zamówienia podstawowego

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia robót budowlanych - drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania niezbędnymi osobami warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na czas realizacji zamówienia kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj. kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca musi wykazać, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia robót budowlanych drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde zadanie. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Formularz oferty (wzór zał. Nr 1) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym . 2) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca -załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy); 7) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -załącznik nr 9 (jeżeli dotyczy). 3) oparafowany wzór umowy 5) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: - oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. - dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy 1) zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy: a) w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy. 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu - i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, 5)zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). 3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1)ad pkt 1) - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 2)ad pkt 2) lit.a)- w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3)ad pkt 3): - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - lit. d), f), h), l), j), k) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e), g) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit. i) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 14.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz 28.03.2014.doc

projekt zpb.3.2014.zip

przedmiar zpb.3.2014.zip

stwiorb zpb.3.2014.zip

projekt zpb.3.2014 II.zip

przedmiar zpb.3.2014 II.zip

stwiorb zpb.3.2014 II.zip

 

 

 

Ogłoszenie Gminnej Biblioteki Publicznej o zamówieniu na roboty budowlane pn. Modernizacja i rozbudowa Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Oddziałem dla dzieci

Bojanów: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z WYDZIELONYM ODDZIAŁEM DLA DZIECI


Numer ogłoszenia: 102480 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie , ul. Strażacka 1, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708306, faks 15 8708306.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gbp.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna intytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z WYDZIELONYM ODDZIAŁEM DLA DZIECI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego od strony połodniowo-zachodniej pod potrzeby bibliotek wraz z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną prowadzoną na zewnątrz budynku oraz przebudową przyłącza gazowego na działkach nr ewid. 1419-5, 1419-6, 1419-7 położonych w Bojanowie. 3.2.1. Podstawowe parametry techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy istniejąca 80,08 m2 Powierzchnia zabudowy projektowana 149,47 m2 Powierzchnia zabudowy razem 229,55 m2 Powierzchnia użytkowa istniejąca 129,71 m2 Powierzchnia użytkowa projektowana 222,09 m2 Powierzchnia użytkowa razem 351,80m2 Powierzchnia całkowita istniejąca 204,03 m2 Powierzchnia całkowita projektowana 318,47 m2 Powierzchnia całkowita razem 522,50 m2 Kubatura netto istniejąca 315,31m3 Kubatura netto projektowana 954,84m3 Kubatura netto razem 1270,15m3 Kubatura brutto istniejąca 664,67 m3 Kubatura brutto projektowana 1224,16 m3 Kubatura brutto razem 1888,83 m3 Gabaryty projektowanego budynku (razem z częścią istniejącą): Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy- 9,95m Wysokość budynku (p.poż) - 7,63m Szerokość elewacji frontowej (z głównym wejściem)- 17,39m Szerokość elewacji bocznej - 16,29m Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe prace budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku, przebudowy i rozbudowy instalacji wewnętrznych. Podpiwniczenie wykonane w celu powiązania komunikacyjnego budynku - dojście do pomieszczeń kotłowni i pomieszczenia gospodarczego w istniejącej piwnicy. Forma architektoniczna budynku - budynek na planie kształtu litery L. Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci 23,02° i 25,00°. Układ konstrukcyjny budynku ścianowo-słupowy, ze stropami żelbetowymi, monolitycznymi wspartymi na wieńcach ścian i podciągach. Schody monolityczne płytowe. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu panelami stalowymi dachowymi systemowymi. Fundamenty monolityczne ławy żelbetowe wraz ze ścianami betonowymi. Powiązanie komunikacyjne budynku istniejącego i projektowanego następuje poprzez wykonanie przejść w ścianie oraz poprzez projektowaną klatkę schodowa otwarta. W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać miejsca parkingowe i utwardzić teren łączący istniejący teren z projektowanym wejściem do budynku. W zakresie instalacji elektrycznej należy wykonać: instalację elektryczna oświetlenia podstawowego, Instalację elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych, instalację sieci strukturalnej (teletechniczną), instalację szyny wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej, instalacje ochronne przed porażeniem. Branża sanitarna obejmuje wykonanie: instalacji wody zimnej i wody ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej, instalacji gazu do kotłowni instalacji technologicznej kotłowni - przebudowę przyłącza gazu do budynku biblioteki gminnej, która obejmuje:demontaż istniejącego pkt. pomiarowo - redukcyjnego, zdemontowanie odcinka przyłącza gazowego g1 do g2 kolidującego z projektowanym, zaślepienie i zabezpieczenie końcówki odcinka przyłącza gazu na czas trwania budowy, montaż podejścia gazowego dn 25mm wraz z przejściem PE-Stal i kurkiem głównym dn 25mm, ponowny montaż gazomierza z reduktorem i montaż nowej skrzynki natynkowej. 3.3. Zakres prac niezbędnych do wykonania został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SIWZ. 3.4. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wymaga się, aby Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Przedmiot zamówienia w sposób szczegółowy opisują: Dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z pózn. zm.- do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.32.12.20-3, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 15.000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr: 72 9430 1016 2000 1069 2000 0001, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10.04.2014 r. o godz. 10.00 . Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Odziałem dla dzieci. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej lub rozbudowie i przebudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto każda, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania niezbędnymi osobami warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.: a. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b. 1 osobą (kierownik robót) posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, c. o, wentylacji mechanicznej, sieci gazowych c. 1 osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 700 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca musi wykazać, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej lub rozbudowie i przebudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto każda, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty (wzór zał. Nr 1) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym . 2) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca -załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy); 7) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -załącznik nr 9 (jeżeli dotyczy). 3) oparafowany wzór umowy 4) dowód wniesienia wadium 5) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: - oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. - dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy 1) zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy: a) w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy. 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu - i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, 5)zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). 3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1)ad pkt 1) - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 2)ad pkt 2) lit.a)- w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3)ad pkt 3): - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - lit. d), f), h), l), j), k) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e), g) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit. i) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie ul. Tarnobrzeska 3 37-433 Bojanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Tarnobrzeska 3 37-433 Bojanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Odziałem dla dzieci jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +Priorytet Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ.doc

projekt_gbp.1.2014_czesc_1.zip

projekt_gbp.1.2014_czesc_2.zip

stwiorb_gbp.1.2014.zip

przedmiary_robot_gbp.1.2014.zip