OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający:
Gmina Bojanów
Ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

Nr postępowania:  ZPB.1.2014                                                                                                                              Bojanów, dnia 12.03.2013 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


SEKCJA I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2014 roku

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego kruszywa naturalnego :

  •  Mieszanki niesortowanej  o frakcji 0-31,5mm w ilości 1150 ton

Przewidywane miejsca dostawy kruszywa:

  • Stany plac gminny działka nr ewid. 3518/1 (380 ton);
  • Przyszów Zapuście działka nr ewid. 3009; 3010 (200 ton),
  • Bojanów, ul. Szkolna, (150 ton)
  • Gwoździec, (100 ton)
  • Korabina, (60 ton)
  • Laski, (60 ton)
  • Przyszów Ruda ul. Wrzosowa, ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa, ul. Krzemowa (200 ton).

Wymagania Zamawiającego:
a)    Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
b)    Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość  oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym
a     Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
c)    Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
d)    Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.
e)   Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.
f)    Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w czasie realizacji zamówienia. 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  30.11.2014 r.

SEKCJA II: PROCEDURA
II.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
II.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
II.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1) Termin składania  ofert: 19.03.2014 r. godzina 10:15,
miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37 - 433 Bojanów - sekretariat.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta dla zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2014 roku. Nie otwierać do dnia 19.03.2014, do godz. 10:00”

III.2)  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Formularz ofertowy.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-03-12
Udostępniający: Administrator 2014-03-12
Liczba odwiedzin: 6370
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY... Administrator 2014-03-12 10:18:46
4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY... Administrator 2014-03-12 10:18:24
3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY... Administrator 2014-03-12 10:17:58
2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY... Administrator 2014-03-12 10:16:57
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY... Administrator 2014-03-12 10:15:40