Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2013 roku

Zamawiający:

Gmina Bojanów

Ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

 Nr postępowania:  ZPB.1.2013                                                                               Bojanów, dnia 28.02.2013 r.

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 SEKCJA I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 w 2013 roku

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego kruszywa naturalnego :

-        Mieszanki niesortowanej  o frakcji 0-31,5mm w ilości 640 ton

-        Tłucznia kamiennego o frakcji 31,5 -63 mm w ilości 60 ton

      Przewidywane miejsca dostawy kruszywa:

-        Stany plac gminny działka nr ewid. 3518/1 (288 ton);

-        Przyszów Zapuście działka nr ewid. 3009; 3010 (150 ton),

-        Bojanów ul. Podleśna, ul. Ługowa, ul. Szkolna, (150 ton)

-        Przyszów Ruda ul. Wrzosowa, ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa, ul. Krzemowa (112 ton).

 Wymagania Zamawiającego:

a) Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport  i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

b)Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość  oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

c)Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

d)Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.

e)Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.

f)Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w czasie realizacji zamówień

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  30.11.2013 r.

 SEKCJA II: PROCEDURA

II.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

II.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1) Termin składania  ofert: 08.03.2013 r. godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37 - 433 Bojanów. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

III.2)  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Formularz ofertowy.doc

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-02-28
Udostępniający: Administrator 2013-02-28
Liczba odwiedzin: 34186
Pokaż rejestr zmian