Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 14 tys euro na dostawę kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2012 r.

Zamawiający:

Gmina Bojanów

Ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

 Nr postępowania: ZPB.2.2012                                                                      Bojanów, dnia13.03.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 SEKCJA I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

w 2012 roku

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego kruszywa naturalnego :

-        Mieszanki niesortowanej o frakcji 0-63mm w ilości 250 ton o następującym składzie frakcja 0-31,5 mm-60% oraz frakcja 31,5-63mm – 40%

-        Tłucznia kamiennego o frakcji 31,5 -63 mm w ilości 250 ton

Miejsce dostawy kruszywa:

-        Stany plac gminny działka nr ewid. 3518/1 (332 tony);

-        Gwoździec droga nr 101148R (56 ton),

-        Przyszów Ruda ul. Wrzosowa, ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa,
ul. Krzemowa (112 ton).

 Wymagania Zamawiającego:

 1. Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport
  i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
 2. Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym
  a Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się przy obecności sołtysa lub radnego danej miejscowości, po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.
 4. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.
 5. Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.
 6. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe
  i niezmienne w czasie realizacji zamówienia.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30.09.2012 r.

SEKCJA II: PROCEDURA

II.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

II.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1) Termin składania ofert: 21.03.2012 r. godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37 - 433 Bojanów pok. nr 14. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

III.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


formularz ofertowy.doc