Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2014 roku

Bojanów, dnia 14.04.2014  r.


Nr postępowania: ZPB.1.2014

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy zamówienia pn.  Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont  dróg gminnych w 2014 roku

Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2
„PABAX”
Krzysztof Bajdas
Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6
37-403 Pysznica

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to oferta z najniższą ceną tj. 40.638,59 zł brutto  spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Cena jedn. netto za
1 tonę

Liczba pkt.
w kryterium cena 100%

1.

Firma Transportowo – Handlowa

Bogdan Myszka

39-451 Skopanie

Szkolna 18

46.678,50 zł brutto

 

C1 – 33,00

 

87,06%

2.

„PABAX”

Krzysztof Bajdas

Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6

37-403 Pysznica

40.638,59 zł brutto

 

C – 28,73

 

100%

3.

SKUP, SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI TRANSPORTOWE

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Grzegorz Serafin

 Korabina55, 37-433 Bojanów

46.537,05 zł brutto

 

 

 

C – 32,90

87,32%

4.

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

Piotr Faraś

Stany, ul. Sosnowa 4,

37-433 Bojanów

49.507,50 zł brutto

 

 

C – 35,00

 

82,09%

C - cena netto 1 tony mieszanki niesortowalnej 0 - 31,5 mm

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający:
Gmina Bojanów
Ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

Nr postępowania:  ZPB.1.2014                                                                                                                              Bojanów, dnia 12.03.2013 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


SEKCJA I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2014 roku

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego kruszywa naturalnego :

 •  Mieszanki niesortowanej  o frakcji 0-31,5mm w ilości 1150 ton

Przewidywane miejsca dostawy kruszywa:

 • Stany plac gminny działka nr ewid. 3518/1 (380 ton);
 • Przyszów Zapuście działka nr ewid. 3009; 3010 (200 ton),
 • Bojanów, ul. Szkolna, (150 ton)
 • Gwoździec, (100 ton)
 • Korabina, (60 ton)
 • Laski, (60 ton)
 • Przyszów Ruda ul. Wrzosowa, ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa, ul. Krzemowa (200 ton).

Wymagania Zamawiającego:
a)    Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
b)    Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość  oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym
a     Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
c)    Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
d)    Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.
e)   Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.
f)    Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w czasie realizacji zamówienia. 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  30.11.2014 r.

SEKCJA II: PROCEDURA
II.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
II.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
II.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1) Termin składania  ofert: 19.03.2014 r. godzina 10:15,
miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37 - 433 Bojanów - sekretariat.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta dla zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2014 roku. Nie otwierać do dnia 19.03.2014, do godz. 10:00”

III.2)  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Formularz ofertowy.doc

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2013 roku

Bojanów, dnia 19.03.2013 r.

Nr postępowania: ZPB.1.2013

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2013 roku

Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 4

SKUP, SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
USŁUGI TRANSPORTOWE
MECHANIKA SAMOCHODOWA
Grzegorz Serafin
Korabina55,
37-433 Bojanów

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to nie podlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną tj. 29.822,58 zł brutto spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Cena jedn. netto za
1 tonę

Liczba pkt.
w kryterium cena 100%

1.

P.H.U. „DAW-TRANS”

Sławomir Podstawka

26-085 Miedziana Góra

Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77

31.807,80 zł brutto

 

C1 – 47,00

C2 – 36,00

93,76%

2.

Firma Transportowo – Handlowa

Bogdan Myszka

39-451 Skopanie

Szkolna 18

30.079,65 zł brutto

 

C1 – 35,85

C2 – 34,85

75,87%

3.

FUH „OKSANA TRANS”

Oksana Bińczak

27-530 Ożarów

Grochocice 11

24.698,40 zł brutto

 

C1 – 36,00

C2 – 28,00

Nie dotyczy

4.

SKUP, SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI TRANSPORTOWE

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Grzegorz Serafin

Korabina55, 37-433 Bojanów

29.822,58 zł brutto

 

C1 – 42,50

C2 – 33,90

100%

5.

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

Piotr Faraś

Stany, ul. Sosnowa 4,

37-433 Bojanów

35.912,31 zł brutto

 

C1 – 41,71

C2 – 41,71

83,04%

6.

PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBÓT DROGOWYCH

Spółka z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 8

29.859,48 zł brutto

 

C1 – 43,00

C2 – 33,90

99,88%

7.

FT-H „TRANSMAT”

Stefan Niedbalec

Żarówka 97

39-312 Żarówka

35.092,88 zł brutto

 

C1 – 50,98

C2 – 39,80

84,98%

8.

„BIOTRANS“

Łukasz Stępień

36-110 Majdan Królewski

ul. Kozłowieckich 31

34.538,40 zł brutto

 

C1 – 52,00

C2 – 39,00

86,35%

9.

WI & WI Sp. z o.o.

Groble 1 W

37-430 Jeżowe

29.938,20 zł brutto

C1 – 43,00

C2 – 34,00

99,61%

10.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA

INŻYNIERYJNO-DROGOWEGO

INŻDRÓG

Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola,

ul. Wrzosowa 97

38.695,80 zł brutto

 

C1 – 55,00

 

C2 – 44,00

77,07%

C1 – cena netto 1 tony tłucznia /31,5 mm – 63 mm/

C2 - cena netto 1 tony mieszanki niesortowalnej 0 - 31,5 mm

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający odrzucił w postępowaniu ofertę nr 3, Wykonawcy:
FUH „OKSANA TRANS"
Oksana Bińczak
27-530 Ożarów
Grochocice 11
z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2013 roku

Zamawiający:

Gmina Bojanów

Ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

 Nr postępowania:  ZPB.1.2013                                                                               Bojanów, dnia 28.02.2013 r.

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 SEKCJA I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 w 2013 roku

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego kruszywa naturalnego :

-        Mieszanki niesortowanej  o frakcji 0-31,5mm w ilości 640 ton

-        Tłucznia kamiennego o frakcji 31,5 -63 mm w ilości 60 ton

      Przewidywane miejsca dostawy kruszywa:

-        Stany plac gminny działka nr ewid. 3518/1 (288 ton);

-        Przyszów Zapuście działka nr ewid. 3009; 3010 (150 ton),

-        Bojanów ul. Podleśna, ul. Ługowa, ul. Szkolna, (150 ton)

-        Przyszów Ruda ul. Wrzosowa, ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa, ul. Krzemowa (112 ton).

 Wymagania Zamawiającego:

a) Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport  i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

b)Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość  oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

c)Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

d)Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.

e)Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.

f)Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w czasie realizacji zamówień

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  30.11.2013 r.

 SEKCJA II: PROCEDURA

II.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

II.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1) Termin składania  ofert: 08.03.2013 r. godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37 - 433 Bojanów. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

III.2)  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Formularz ofertowy.doc

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2012 roku

 

Bojanów, dnia 28.03.2012 r.

 

Nr postępowania: ZPB.2.2012

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2012 roku

Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

Skup, Sprzedaż materiałów Budowlanych

Usługi Transportowe Mechanika Samochodowa Grzegorz Serafin

Korabina 55, 37-433 Bojanów

UZASADNIENIE:

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę tj. 26.291,25 zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY
I PORÓWNANIA OFERT
:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Liczba pkt.
w kryterium cena 100%

 1. 1.

SKUP, SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI TRANSPORTOWE

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Grzegorz Serafin Korabina55, 37-433 Bojanów

26 291,25 zł brutto

100,00

 1. 2.

FUH „OKSANA TRANS”

Oksana Bińczak

27-530 Ożarów, Grochocice 11

26 445,00 zł brutto

99,42

 1. 3.

MARWO BIS Sp. z.o.o.

Łowisko 103, 36-053 Kamień

28 240,80 zł brutto

93,10

 1. 4.

Firma Transportowo – Handlowa

Bogdan Myszka

39-451 Skopanie, ul Szkolna 18

28 597,50 zł brutto

91,93

 1. 5.

PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBÓT DROGOWYCH

Spółka z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 8

29 058,75 zł brutto

90,48

 1. 6.

F.H.U. „RA-PI”

Rafał Herdzik

37-403 Pysznica, ul. Wolności 84

29 458,50 zł brutto

89,25

 1. 7.

„WILIMEX” Ltd.

36-143 Kamień, ŁOWISKO 103

29 470,80 zł brutto

89,21

 1. 8.

P.H.U. „DAW-TRANS”

Sławomir Podstawka

26-085 Miedziana Góra

Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77

30 135,00 zł brutto

87,24

 1. 9.

„ADAMS-TRANS”

Przemysław Adamczyk

26-640 Skaryszew, Maków, ul. Sporna 8

31 211,25 zł brutto

84,24

 1. 10.

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

Piotr faraś

Stany, ul. Sosnowa 4, 37-433 Bojanów

32 441,25 zł brutto

81,04

 1. 11.

„GRANKRUSZ” Sp. z o.o.

22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3

33 517,50 zł brutto

78,44