Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja GOPS o unieważnieniu postępowania przetargowego znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni w zakresie części V zamówienia pn. Zakup, dostawa i montaż mebli

                                                                      
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ZAKUP WYPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI – część V pn. Zakup, dostawa i montaż mebli    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. zwanej ustawą) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie  zwany dalej  Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu części V zamówienia pn. Zakup, dostawa i montaż mebli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie  pn. „ZAKUP WYPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI”

       Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie V części zamówienia, a podstawą faktyczną unieważnienia jest nieporównywalność złożonych w przetargu ofert. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, jak również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nie wymagał dołączenia do oferty  katalogów, modeli, wobec czego na etapie sprawdzania ofert nie ma możliwości zweryfikowania, czy poszczególne elementy wyposażenia  spełniają jego oczekiwania. Zamawiający w przetargu określił jedynie parametry , które wykonawca miał potwierdzić w formie oświadczenia.  Z wiedzy zamawiającego pozyskanej z różnych źródeł wynika, że oferty wykonawców mogą nie spełniać wymagań i faktycznie oferty mogą okazać się nieporównywalne.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7  w świetle którego zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z uwagi na fakt, że przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. nie odwołuje się  wyłącznie do art. 146 p.z.p., to w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że katalog wad z art. 146 ust. 1 nie stanowi wyłącznej podstawy do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 7 p.z.p. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia część V zamówienia w ramach postępowania przetargowego.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-02
Udostępniający: 2018-08-02
Liczba odwiedzin: 209