Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.15.2018 pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o.

Ul. K.E.N 49

37-450 Stalowa Wola

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu.. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 139.998,00 zł brutto oraz zobowiązał się do realizacji zamówienia w terminie do 30.08.2018 r. przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji
40 %

Łączna liczba punktów

1.      

Autorud Stalowa Wola
 Sp. z o.o.

Ul. K.E.N 49

37-450 Stalowa Wola

60,00

40,00

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-01
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-01
Liczba odwiedzin: 357
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-08-01 10:30:50
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-08-01 10:26:24
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-08-01 10:25:58