Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – OSP w Przyszowie-Zapuściu   informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu”  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia na następujących warunkach: wynagrodzenie  brutto 782.895,00 zł, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 36 miesięcy oraz  realizację zamówienia w  terminie do 30.09.2018 r.,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium gwarancja i

Rękojmia za wady

20%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji

20%

 

Łączna liczba punktów

1.      

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. , Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

60,00

20,00

0,00

80,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-16
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-16
Liczba odwiedzin: 1265
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborze najkorzystni... Agnieszka Kobylarz 2018-07-16 06:28:21
1 Informacja OSPInformacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborz... Agnieszka Kobylarz 2018-07-16 06:27:33