Ogłoszenie nr 3 o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.1.2020 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

ZPB.271.1.2020

MODYFIKACJA NR 3 TREŚCI SIWZ

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Bojanów z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 37-433 Bojanów ,  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 505784-N-2020  z dnia 23.01.2020 r.  zgodnie z poniższym:

1)      Pkt. 8.3.SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14.02.2020 r. o godz. 10.00. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.”

2)      Pkt. 10.13. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ Zaleca się aby ofertę umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” Nie otwierać do godz. 10:15 dnia 14.02.2020 roku”

3)      Pkt. 11.1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6 należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2020 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Bojanów w sekretariacie na I piętrze, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30”

4)      Pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Parkowej 5 w Bojanowie, pok. Nr 9 – sala posiedzeń

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-07
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-07
Liczba odwiedzin: 554
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie nr 3 o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak... Agnieszka Kobylarz 2020-02-07 13:25:45
1 Ogłoszenie nr 3 o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak... Agnieszka Kobylarz 2020-02-07 13:25:14