Wyjaśnienia nr 5 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.1.2020 na zadanie pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III”

ZPB.271.1.2020

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 5 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 30.01.2020 r.  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 1843) wyjaśnia co następuje:

Doprecyzowanie wcześniejszej odpowiedzi na zapytanie nr 4.

W związku ze zbyt szczegółowym opisem ograniczającym możliwość wyboru producenta   w poprzedniej odpowiedzi dopuszcza się rozwiązania materiałowe dotyczące rur i studni dn 400 o następującej treści:

Rura SN 12

Dopuszcza się zastosowanie rur  litych   z wydłużonym kielichem 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być odporne na badanie płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w tolerancji wykonania ) nie dopuszcza się stosowania systemu od upoważnionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta. Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu). Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i kształtek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 280 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Studzienki DN400

Za równoważne do zastosowanych studni PVC DN 400 uznaję się studnie wykonane z litego PP min. SN4 wyposażone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 (wyposażone w przeguby kulowe) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5°. Możliwość układania systemu studni DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Sztywność obwodowa kinety DN 400 oraz rury wznoszącej min. SN 4kN/m².

 Zwieńczenie żeliwne z pokrywą lub kratką ściekową w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 oraz tworzywowe z PP-B z pokrywą.  Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posiadać głębokość posadowienia  6,0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 5m.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-07
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-07
Liczba odwiedzin: 586
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Wyjaśnienia nr 5 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w ... Agnieszka Kobylarz 2020-02-07 13:11:58
2 Wyjaśnienia nr 5 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w ... Agnieszka Kobylarz 2020-02-07 13:11:16
1 Wyjaśnienia nr 5 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w ... Agnieszka Kobylarz 2020-02-07 13:11:01