Ogłoszenie o modyfikacji nr 2 treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.1.2020 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

MODYFIKACJA NR 2 TRESCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III”

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Bojanów z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 37-433 Bojanów ,  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 505784-N-2020  z dnia 23.01.2020 r.  zgodnie z poniższym:

1)       Pkt. 8.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)            pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Nadsański Bank Spółdzielczy

w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr:  19 9430 1016 2000 0185 2000 0003

b)           poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c)            gwarancjach bankowych,

d)           gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)            poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158
z późn. zm)”.

2)      Pkt. 8.3.SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ Termin wniesienia wadium upływa w dniu 11.02.2020 r. o godz. 10.00. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.”

3)      Pkt. 10.13. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„ Zaleca się aby ofertę umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” Nie otwierać do godz. 10:15 dnia 11.02.2020 roku”

 

4)      Pkt. 11.1  SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6 należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Bojanów w sekretariacie na I piętrze, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30”

 

5)      Pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: „ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Parkowej 5 w Bojanowie, pok. Nr 9 – sala posiedzeń

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 ZMODYFIKOWANA TREŚĆ SIWZ

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-03
Liczba odwiedzin: 581
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o modyfikacji nr 2 treści SIWZ w przetargu znak... Agnieszka Kobylarz 2020-02-03 13:47:25
1 Ogłoszenie o modyfikacji nr 2 treści SIWZ w przetargu znak... Agnieszka Kobylarz 2020-02-03 13:46:15