Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.1.2020 na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III

 

ZPB.271.1.2020

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 4 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III”

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 30.01.2020 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 1843) wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1.

W związku z rozbieżnościami w opisie technicznym i SIWZ  proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych projektowanych rur i kształtek PVC oraz studzienek tworzywowych DN400mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

RURY SN12

Zgodnie z projektem technicznym projektowaną kanalizację grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego materiału. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność 9 min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; rury bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Sztywność rur i kształtek SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być odporne na badanie płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w tolerancji wykonania ) nie dopuszcza się stosowania systemu od upoważnionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta. Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu ). Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i kształtek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 280 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Dopuszcza się zastosowanie rur PVC-U SN12 kielichowanych z wydłużonym kielichem formowanym na gorąco wokół konturów uszczelki olejoodpornej zgodnie z normą PN-EN 681-2 WH z pierścieniem wzmacniającym z PP z włóknem szklanym, która stanowi integralną część kielicha, tworząc nierozerwalne połączenie,  zapewniając długotrwałą eksploatację sieci. Kształtki powinny być wykonane z PVC w szeregu SDR 34 i posiadać sztywność obwodową  12 kN/m2. Rury i kształtki w celu zachowania jednorodności systemu powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać szczelność złącza na ciśnienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 250 bar. Kształtki muszą być odporne na badanie płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście stacjonarnym.  Rury muszą posiadać cechowane znakiem kryształu lodu  co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411. Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli powinna wynosić 0,064 mm, a po 200 tyś. cykli 0,131 mm, powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezależny Instytut. Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV.

Podstawą dopuszczenia do zastosowania rur i kształtek systemu PVC SN12 jest Krajowa Ocena Techniczna ITB

Studzienki DN400

Zgodnie z projektem studnie DN400 winny być wykonane z litego materiału.  Studnie DN 400 muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność studni DN 400 min. 2,5 bara. Zwieńczenie studni musi być za pomocą teleskopu DN 315 które będzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR 34 i zakończone włazem żeliwnym. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposażone w przeguby kulowe ) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5°.. Możliwość układania systemu studni DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie oznaczone kryształkiem lodu ). Sztywność studni DN 400 min. SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Studnie muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście ciągłym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej ITB

Za równoważne uznaje się studnie DN 400 wyposażone w kinetę z PP-B o średnicy 400mm.

Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o średnicy 400 mm  przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców od DN 160 mm do DN 400 mm. Rura trzonowa dwuścienna z polipropylenu PP-B o średnicy zewnętrznej DN/OD 400 mm i sztywności obwodowej SN12 lub z litego PVC SN12. Uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o średnicy DN 400/315 mm. Rura teleskopowa gładkościenna z litego PVC-U SN12 o średnicy zewnętrznej 315 mm. Zwieńczenie żeliwne z pokrywą lub kratką ściekową w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 oraz tworzywowe z PP-B z pokrywą lub kratką ściekową w klasie A15 wg PN-EN 124. Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowana w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów, w przypadku nasuwki ±7,50 i w przypadku  złączki kulowej ± 150.  Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posiadać głębokość posadowienia  6,0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 5m.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie studzienek tworzywowych z polipropylenu PP-B DN/ID 1000mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się zastosowanie studzienek tworzywowych z PP-B DN/ID 1000mm.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-02-03
Liczba odwiedzin: 557
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w p... Agnieszka Kobylarz 2020-02-03 08:25:47
1 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz 2020-02-03 08:25:19