Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.1.2020 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III

ZPB.271.1.2020

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III”

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Bojanów z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 37-433 Bojanów ,  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 505784-N-2020  z dnia 23.01.2020 r.  zgodnie z poniższym:

1)      Załącznik nr 8 do SIWZ pn.  wzór umowy  - par. 3 ust. 3  otrzymuje brzmienie:

„W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 lit. c) umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy”.

2)      Załącznik nr 8 do SIWZ pn.  wzór umowy  - par. 4 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„Termin zakończenia robót do dnia 31.05.2022 r.”

Zmiana SIWZ w powyższym zakresie nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu. Ponadto Zamawiający zamieszcza poniżej przedmiary robót w wersji edytowalnej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

 ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PO MODYFIKACJI

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-01-30
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-01-30
Liczba odwiedzin: 720
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak ZPB.... Agnieszka Kobylarz 2020-01-30 10:33:55
3 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak ZPB.... Agnieszka Kobylarz 2020-01-30 10:33:36
2 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak ZPB.... Agnieszka Kobylarz 2020-01-30 10:33:16
1 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak ZPB.... Agnieszka Kobylarz 2020-01-30 10:32:30