Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.1.2020 na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 27.01.2020 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 1843) wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie 1:

W SIWZ jest zapis:  "Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 31.05.2022 r. ", natomiast we wzorze umowy widnieje zapis : " Termin zakończenia robót do dnia 31.05.2020 r.". Proszę o podanie, który zapis jest poprawny i do kiedy należy wykonać roboty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Właściwym terminem realizacji zamówienia jest 31.05.2022 r. Zapis z projektu umowy stanowi oczywistą omyłkę, która zostanie zmodyfikowana przez Zamawiającego

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje ustalenie harmonogramu płatności zgodnie z którym, będą realizowane płatności za wykonane roboty oraz czy Zamawiający określa jaki procent robót należy wykonać w poszczególnych latach inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje rozliczenia płatności częściowych nie częściej niż raz na kwartał. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wartości kontraktu. Jeśli chodzi o planowany przerób rzeczowo-finansowy z robiciem na lata realizacji inwestycji to przedstawia się nastepująco:

Rok 2020 – na poziomie 30%

Rok 2021 – na poziomie 50%

Rok 2022 – na poziomie 20%

Pytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia i odbioru inwestycji oraz wcześniejszej zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem uzyskania akceptacji podmiotu udzielającego pożyczki na realizację  inwestycji tj.  WFOŚiGW w Rzeszowie.

 Pytanie 4:

W przedmiarze robót branża sanitarna są roboty drogowe odtworzeniowe, dodatkowo został zamieszczony przedmiar robót drogowych. Czy pozycje na roboty drogowe nie są zdublowane w tych dwóch przedmiarach ? Proszę o informację, z którego przedmiaru należy wycenić roboty drogowe ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca przy kalkulacji ceny zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich załączonych przedmiarów robót.

Pytanie 5

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .ath, bądź .kst. Brak przedmiarów w wersji edytowalnej powoduje konieczność ręcznego wprowadzania pozycji kosztorysowych co znacznie utrudnia i wydłuża czas na sporządzenie kosztorysu ofertowego, który jest wymagany przy składaniu oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni edytowalne wersje przetargów w dniu 30.01.2020 r.

Pytanie 6.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w w/w postępowaniu. Ze względu na rozległy zakres robót, brak przedmiarów w wersji edytowalnej (.ath) i konieczność ręcznego wprowadzania pozycji kosztorysowych, potrzebę dokonania wizji lokalnej i analizę warunków terenowych, wyznaczony termin 07.02.2020r., jest zbyt krótki na rzetelne przygotowanie oferty. W związku z powyższym proszę o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie na dzień 21.02.2020r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-01-29
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-01-29
Liczba odwiedzin: 609
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w p... Agnieszka Kobylarz 2020-01-29 14:21:31
2 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz 2020-01-29 12:18:11
1 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz 2020-01-29 12:17:43