Wyjaśnienia Zamawiającego- GZUK w Bojanowie na zapytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Us

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 06.12.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019  poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne –
w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza parametry dystrybucyjne, oraz wskazuje iż zapis ww.  treści znajduje się w pkt. 2.6 SIWZ.

Pytanie 2

Ogłoszenie Sekcja II pkt II.4) oraz pkt II.7), SIWZ Rozdział 2 pkt 2.3.

Zamawiający zawarł zapis „Zamawiający przewiduje możliwość … zwiększenia planowanego zużycia energii elektrycznej w rozmiarze nie większym niż 20% ”. Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wolumen dla nowo dołączanych PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 20% zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował będzie wolumen dla nowo dołączanych PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 20% zamówienia.

Pytanie 3

SIWZ Rozdział 5 pkt 5.1.2.

Załącznik nr 2 i nr 8 dotyczą oświadczenia na podstawie art. 24. Ust 1 pkt 23.

Prosimy o ujednolicenie które oświadczenie ma być złożone w terminie 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert. W SIWZ Rozdział 5 pkt 5.1.2. wskazany jest załącznik nr 2. W SIWZ Rozdział 6 pkt 6.2. wskazany jest załącznik nr 8.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z załącznika nr 8

Pytanie 4

SIWZ Rozdział 10 pkt 10.15 ust 3)

Z uwagi na fakt, iż na mocy nowelizacji PZP uchylono art. 26 ust. 2d, kreujący obowiązek przedkładania listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie po terminie składania ofert lub wniosków, w ciągu 3 dni od publikacji na stronie zamawiającego informacji z otwarcia ofert albo przesłania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) prosimy o usunięcie zapisu o dołączaniu do oferty załącznika nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie zapisu o dołączaniu do oferty załącznika nr 2.

Pytanie 5

Załącznik nr 6 – IPU pkt 2

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z późn. zm.), której przepisy obowiązują od dnia 18 kwietnia 2019 r. nakłada na zamawiających obowiązek odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy (art. 4 ust. 1 tejże ustawy). Jednak, jak wskazuje art. 4 ust. 2 ww. ustawy, wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Z powyższych przepisów wynika, że wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jest jedynie jedną z opcji (możliwości) dostępnych dla wykonawcy. Wyłącznie zamawiający został zobowiązany do ich przyjęcia, jeżeli któryś z wykonawców zdecyduje się na ten alternatywny sposób przesyłania faktur.

Zatem konieczność wdrożenia rozwiązań opartych o PEF (Platformę Elektronicznego Fakturowania) od 18.04.2019 r. bezwzględnie ciąży jedynie na zamawiających, na wypadek gdyby wykonawcy zdecydowali się na skorzystanie z tego rozwiązania. Nadal jednak wykonawcy będą mogli wystawiać faktury w postaci papierowej oraz elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zaś zamawiający będą mieli obowiązek takie faktury przyjmować.

W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku faktur wystawianych w formie elektronicznej przekazywane były one nie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania a przesyłane bezpośrednio na adres e-mail podany przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku faktur wystawianych w formie elektronicznej przekazywane były one nie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania a przesyłane bezpośrednio na adres e-mail podany przez Zamawiającego.

Pytanie 6

Załącznik nr 6 – IPU pkt 7

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 7

SIWZ rozdział 12 pkt. 12.7.- Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Pytanie 8

Formularz cenowy

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 ze zm.), zatwierdzone decyzją Prezesa URE znak: DRE.WRE.4211.66.18.2018.2019.JCz z dnia 25 stycznia 2019 zapisy Taryfy OSD w zakresie opłaty kogeneracyjnej, obowiązują od dnia 25 stycznia 2019 r. Wobec powyższego, począwszy od dnia 25 stycznia 2019 r., w zakresie rozliczeń usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez OSD, do wszystkich grup taryfowych została wprowadzona opłata kogeneracyjna w wysokości 1,58 zł/MWh. Z uwagi na powyższe, prosimy o dodanie w formularzu ofertowym ww. opłaty dystrybucyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 9

Załącznik nr 6 – IPU pkt 1

Zamawiający wskazał, że Wykonawca uwzględni w umowie zapisy dotyczące RODO wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz danych osób przekazanych przez ww. osoby, niezbędnych do wykonywania umowy na potrzeby wymienione w przedmiotowym zapisie.

Wykonawca informuje, że w przypadku wykonywania umowy kompleksowej nie następuje powierzenie danych osobowych. Co więcej, powyższe postanowienie nie ma swojego odzwierciedlenia w przepisach prawa. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu z Załącznika nr 6 do Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-09
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-09
Liczba odwiedzin: 210
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia Zamawiającego- GZUK w Bojanowie na zapytania ... Agnieszka Kobylarz 2019-12-09 14:07:42
1 Wyjaśnienia Zamawiającego- GZUK w Bojanowie na zapytania ... Agnieszka Kobylarz 2019-12-09 14:07:11