Ogłoszenie GZUK w Bojanowie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w

Nr postępowania: GZUK.271.1.2019

  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie  zwany dalej Zamawiającym zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1)     Pkt. 5.1.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:  Podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23  (należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)- które potwierdzą oświadczeniem składanym w terminie 3 dniowym licząc od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.bojanow.pl informacji z otwarcia ofert – załącznik nr 8 do siwz;”.

2)     Załącznik nr 5 do SIWZ pn. Formularz cenowy otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego ogłoszenia

3)     W załączniku nr 6 do SIWZ pn. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w Sprawie Zamówienia Publicznego skreśla się pkt. 1 o następującej treści: „Wykonawca uwzględni w projekcie umowy zapisy dotyczące RODO wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz danych osób przekazanych przez w/w osoby, niezbędnych do wykonania umowy, na potrzeby księgowe, rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych spraw w ramach oprogramowania, itp.”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Załączniki:

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 5


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-09
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-09
Liczba odwiedzin: 200
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie GZUK w Bojanowie o zmianie treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-12-09 14:02:18
1 Ogłoszenie GZUK w Bojanowie o zmianie treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-12-09 14:00:35