Ogłoszenie OSP w Gwoźdźcu o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski ”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu
z napędem 4 x 4  dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Gmina Bojanów zwana dalej Zamawiającym zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1)           Pkt. 2.1 otrzymuje brzmienie:  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski .
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym  z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: 

- Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania   (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.

Samochód musi posiadać

- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień wydania pojazdu.

- Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia

Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie większa niż 5100 kg.

2) pkt.    11.1  SIWZ otrzymuje brzmienie: „ Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6 należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2019 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Bojanów w sekretariacie na I piętrze”.

3)  pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: „ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Parkowej 5 w Bojanowie, pok. Nr 9 – sala posiedzeń

4) Załącznik nr 8 do SIWZ pn.  Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski  pkt. 2. 1. otrzymuje brzmienie: „ Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie większa niż 5100 kg.

5) Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZMODYFIKOWANA TREŚĆ SIWZ

 

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK DO SIWZ

 

     OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-09
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-09
Liczba odwiedzin: 697
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie OSP w Gwoźdźcu o zmianie treści SIWZ w przet... Agnieszka Kobylarz 2019-10-09 10:13:55
1 Ogłoszenie OSP w Gwoźdźcu o zmianie treści SIWZ w przet... Agnieszka Kobylarz 2019-10-09 10:13:38