Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.8.2019 na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany”

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 26.08.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie 1:

W nawiązaniu do punktu 2.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mówiące-go o równoważności materiałów prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza standardowy w tego rodzaju zamówieniach margines wymiarów +/- 20 %, co pozwoli na zaoferowanie konkurencyjnych cenowo, wytrzymałych, funkcjonalnych i estetycz-nych urządzeń. Inna interpretacja zapisów i niedookreślenie marginesu wymiarów suge-rowałaby, że Zamawiający wskazuje w dokumentacji obowiązek dostarczenia urządzeń jednego producenta, co jest niezgodne z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W odniesieniu do sytuacji, w których  Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zgodnie z postanowieniami SIWZ – rozdział 2, należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

2.5.1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.

2.5.2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

2.5.3. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

2.5.4. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

2.5.5. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

Pytanie 2            

W treści STWiORB część ST-AB.3 dotyczącej wykonania ogrodzenia, jest wzmianka o siatce metalowej ogrodzeniowej. Proszę o jednoznaczne określenie, czy w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany przewidziane jest ogrodzenie panelowe, czy z siatki metalowej ogrodzeniowej.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego

Pytanie 3.           

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kart urządzeń zabawowych umieszczonych w projekcie (huśtawka wahadłowa potrójna, huśtawka ważka pojedyncza, zestaw zaba-wowy, stożek) lub przedstawienie charakterystyki tych urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis ww. urządzeń zamieszczony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Punkt 1.12.3. projektu pn. Urządzenia placu zabaw stanowi

„Powołując się na normę PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami.

Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań pod urządzeniami placu zabaw należy wykonać

w strefie bezpieczeństwa nawierzchnię amortyzującą upadek.

Dla wyspecyfikowanych (dobrane z katalogu firmy: „SIMBA””Frajda”), zastosowanych w niniejszym projekcie

urządzeń wysokości upadku wynoszą:

1. Zestaw zabawowy metalowy nr kat.11 +ścianka nr kat. 5 –2,0 m ( strefa 52,35 m2). - 1szt

2. Bujaki na sprężynie kształt: konik 0,9 m (strefa 11,50 m2) ,kod katalogowy bj-003, -1 szt.

3. Huśtawka ważka pojedyncza –0,9 m, kod katalogowy hw005, (strefa 10,5 m2 ) - 1 szt.

4. Huśtawka metalowa potrójna – 1,7 m , kod katalogowy hw007, (strefa 42,4 m2) – 1 szt.

5. Stożek – 2,0 m kod katalogowy hn-001, (strefa 18,10 m2) – 1 szt.”

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-08-28
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-08-28
Liczba odwiedzin: 323
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-08-28 05:59:22
1 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-08-28 05:59:01