Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z  dnia 19.06.2019 r.   dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdza.

Pytanie  2

Wykonawca wnosi o wprowadzenie następującego wpisu do treści SIWZ:

„ W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie  3

Prosimy o dodanie w formularzu ofertowym  opłaty dystrybucyjnej (kogeneracyjnej w wysokości 1,58 zł/MWh)

Odpowiedź Zmawiającego:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-06-24
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-06-24
Liczba odwiedzin: 333
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy w przetar... Agnieszka Kobylarz 2019-06-24 12:17:21
1 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy w przetar... Agnieszka Kobylarz 2019-06-24 12:17:01