Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postepowniu o w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

 

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Bojanów z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 37-433 Bojanów ,  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”, zgodnie z poniższym:

 

1)     Postanowienia SIWZ w zakresie dotyczącym Przedmiotu zamówienia:

a) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – w dotychczasowym brzmieniu, otrzymują brzmienie jak załącznik do niniejszej informacji

 

2)     Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 11.1.  otrzymują brzmienie :

„ Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6 należy złożyć w terminie do dnia  26.06.2019 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Bojanów w sekretariacie na I piętrze,  ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.”

 

3)     Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 11.3.  otrzymują brzmienie :

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Parkowej 5 w Bojanowie, pok. Nr 9 – sala posiedzeń”

4)  W załączniku nr 8 do SIWZ dodaje się pkt. 11 o następującej treści:

 "w przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”

  zmodyfikowany formularz cenowy

Zmodyfikowana treść SIWZ

 

 

 

 

 

 

Zmiana SIWZ w powyższym zakresie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zatem niezwłocznie zamieści ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia.

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-06-24
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-06-24
Liczba odwiedzin: 534
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postepowniu o w spr... Agnieszka Kobylarz 2019-06-24 12:03:54
3 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postepowniu o w spr... Agnieszka Kobylarz 2019-06-24 12:03:22
2 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postepowniu o w spr... Agnieszka Kobylarz 2019-06-24 11:49:03
1 Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postepowniu o w spr... Agnieszka Kobylarz 2019-06-24 11:48:39