Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów

ZPB.271.4.2019

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Nr 4 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy:              postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.            Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zespół Szkół w Stanach – 10 168 943,70 zł

2.            Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3.            Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Generalnie wszystkie budynki zgłoszone  do ochrony posiadają pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków, które w weszły w użytkowanie przed wejściem w życie przepisów określających obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4.            Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający stara się aby przeglądy były wykonywane regularnie.

 

5.            Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zmawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe były zgodne z wymogami prawa.

6.            Prosimy o informacje czy od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź

Odpowiedź: W podanym okresie nie było wypłat odszkodowań z tytułu powodzi. Wystąpiły lokalne podtopienia

7.            Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

8.            Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

Odpowiedź: W podanym okresie nie było wypłat odszkodowań z tytułu powodzi. Wystąpiły lokalne podtopienia

9.            Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi.

Odpowiedź: Drogi sa zgłoszone do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko na z sumą ubezpieczenia 200 000 zł

10.          W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

Odpowiedź: Łączna długość dróg 260 km, wartość dróg - 6 428 857,00 zł

11.          Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowiedź: Mosty, przepusty i wiadukty są ubezpieczone jako infrastruktura drogowa na pierwsze ryzyko na kwotę 200 000 zł.

 

12.          Prosimy o potwierdzenie  że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

13.          Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

14.          Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Odpowiedż Zamawiający potwierdza powyższe

15.          W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

16.          Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z przeprowadzaniem pokazów sztucznych ogni w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

17.          Proszę o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu – zgodnie z definicją poniżej.

Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

18.          Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi rozumianymi jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

19.          Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

20.          Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

a.            Gdzie się znajduję – adres

b.            Od kiedy funkcjonuje

c.            Na jak dużym obszarze

d.            Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

e.            rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)

f.             Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź: Nie dotyczy

21.          Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza powyższe

22.          Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC, w tym w zakresie rozszerzeń zakresu ochrony o poszczególne ryzyka, jest kwestią nieuregulowaną i w tym zakresie będą miały zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

23.          Prosimy o przeniesienie zapisu  w OCD :„Zamawiający zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel ma obowiązek podania kosztu doubezpieczenia do stanu pierwotnego (sprzed wystąpienia zdarzenia, wypłaty odszkodowania) zachowując stawki przyjęte w przetargu zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wyrażenia zgodny na doubezpieczenie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata) według stawki nie większej niż w zaoferowanej w przetargu ofercie” do postanowień fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

24.          W odniesieniu do rozszerzenia o OC z tyt. wykonywania władzy publicznej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu o treści: „Poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

a)            Związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem

b)            Które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności

c)            Powstałe w wyniku niewypłacalności

d)            Powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej

e)            Wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

25.          Czy zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych w AC

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych w AC o ile zostaną uwzględnione w wyliczeniu składki

26.          Proszę o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź: Generalnie wszystkie budynki zgłoszone  do ochrony posiadają pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków, które w weszły w użytkowanie przed wejściem w życie przepisów określających obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

27.          Proszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone wszelkiego rodzaju kary umowne, odszkodowania, nawiązki etc.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego

28.          Czy w ubezpieczeniu czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

              spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek)

              spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);

              powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budo- wą lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;

              wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;

              wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;

              wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;

              powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmio- tom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;

              powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;

              wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy;

              wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;

              wynikające z działalności reklamowej;

              związane ze stosunkiem pracy;

              powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

Odpowiedź:

              spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek)  - TAK

              spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); - TAK

              powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budo- wą lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; - TAK

              wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; - TAK

              wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; - NIE

              wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; - NIE

              powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmio- tom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; - TAK

              powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; - TAK

              wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; - TAK

              wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;- TAK

              wynikające z działalności reklamowej; - TAK

              związane ze stosunkiem pracy; - TAK

- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej - TAK

29.          Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) mienie wyłączone z eksploatacji

b) pustostany

c) mienie przeznaczone do rozbiórki

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia w zgłoszonym wykazie do ubezpieczenia

30.          Jeśli tak to proszę o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji

Odpowiedź: Nie dotyczy

31.          Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do zakresu FLEXA

Odpowiedź: Nie dotyczy

32.          W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 31 czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do zakresu FLEXA+ EC

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

33.          Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

34.          Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

35.          Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków w czasie przebudowy/remontu na które wymagane jest pozwolenie na budowę

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

36.          Czy zastosowanie mają wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

37.          Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

38.          Proszę o potwierdzenie że zakres terytorialny ubezpieczenia OC poza terytorium RP (EUROPA) dotyczy tylko podróży służbowych, wycieczek oraz wymiany uczniów itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

39.          Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem,  ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Z:

W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego, automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia do stanu pierwotnego, informując o tym Ubezpieczającego wraz z obowiązkowym podaniem kosztu doubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu na takie doubezpieczenie w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata temporis) według stawki nie większej niż zaoferowanej w przetargu w złożonej ofercie przetargowej. 

Na:

W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel na pisemny wniosek ubezpieczonego   odtworzy sumę ubezpieczenia do stanu pierwotnego, informując o tym Ubezpieczającego wraz z obowiązkowym podaniem kosztu doubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu na takie doubezpieczenie w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata temporis) według stawki nie większej niż zaoferowanej w przetargu w złożonej ofercie przetargowej

W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko odtworzenie może wystąpić tyko raz w ciągu trwania umowy ubezpieczenia.

Odtworzenie SU nie będzie miało zastosowania w ryzyku kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

40.          Prosimy o potwierdzenie iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

41.          Prosimy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do 15.000 zł w ryzyku AR i EEI

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do 20 000 zł w ryzyku AR i EEl

42.          Prosimy o potwierdzenie iż zadanie 3 dotyczy ubezpieczenie tylko w formie bezimiennej

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza powyższe.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-26
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-26
Liczba odwiedzin: 551
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-26 08:17:48
1 Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-26 08:17:25