Wyjaśnienia nr 3 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów

Bojanów, dnia 25.03.2019 r.

Dotyczy:          postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.        Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji

odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

a. Gdzie się znajduję – adres

b. Od kiedy funkcjonuje

c. Na jak dużym obszarze

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź: Gmina nie posiada wysypiska śmieci.

2.     Czy gmina jest położona na terenach powodziowych? Czy w ciągu ostatnich 20 lat były jakiekolwiek szkody powodziowe. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. 

Odpowiedź: W podanym okresie nie było wypłat odszkodowań z tytułu powodzi.

3.     Wnioskujemy o zmianę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

4.      Wnioskujemy o możliwość ubezpieczenia na ryzykach nazwanych mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

5.     Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych do zakresu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

6.     Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowiedź: Mosty, przepusty i wiadukty są ubezpieczone jako infrastruktura drogowa na pierwsze ryzyko na kwotę 200 000 zł.

7.      Jeśli tak to proszę o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

Odpowiedź Nie dotyczy.

8.     Prosimy o potwierdzenie, że w zgłoszonym mieniu do ubezpieczenia nie podlegają budynki wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia w lokalizacjach wyłączonych z użytkowania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

 

Odpowiedź: W zgłoszonym mieniu brak budynków wyłączonych z eksploatacji.

 

9.     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do zakresu FLEXA

Odpowiedź: W zgłoszonym mieniu brak budynków wyłączonych z eksploatacji.

10.    Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania.

Odpowiedź: W zgłoszonym mieniu brak budynków wyłączonych z eksploatacji.

11.   Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zespół Szkół w Stanach 10 168 894,03 zł

12.   Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający stara się aby przeglądy były wykonywane regularnie.

13.   Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zmawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe były zgodne z wymogami prawa.

14.   Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

15.   Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

 

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia w zgłoszonym majątku.

 

16.   W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów

b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu

c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły

d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

 

Odpowiedź: Nie dotyczy.

 

17.W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18.Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie  obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

19.Prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Stan dróg jest dobry.

20.   Prosimy o informacje, czy w najbliższym czasie planowane są znaczące inwestycje?

Odpowiedź: W najbliższym czasie nie sa planowane znaczące inwestycje.

21.Czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie namiotowe, (łukowe, balonowe).

 

Odpowiedź: Brak tego rodzaju konstrukcji w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia.

 

22.   W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic

b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych

 

      Odpowiedź: W okresie ostatnich trzech lat Zamawiający ubezpieczony był w zbliżonym zakresie określonym w SIWZ.

 

23.   Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej do 10.000 zł.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

24.   Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia przetargu na dzień 04.04.2019r.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

1.     


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-25
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-25
Liczba odwiedzin: 537
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 3 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-25 11:20:18
1 Wyjaśnienia nr 3 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-25 11:20:01