Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów

ZPB.271.4.2019

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Nr 2 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.        Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

2.        Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

3.        Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

4.        Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

5.        Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 3.04.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

1.        Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

2.        Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

3.        W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

4.        Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

5.        Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

6.        W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

 

Odpowiedź: W okresie ostatnich 3 lat Zamawiający ubezpieczony był w zakresie określonym w SIWZ.

 

7.        W odniesieniu do OC za szkody w związku z prowadzeniem stołówek  prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

 

8.        Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

9.        Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi prosimy o informację – Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

 

Odpowiedź: Wysokość funduszu remontowego 450 000 zł

 

10.     Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC działalności zapisu: „Zamawiający zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel ma obowiązek podania kosztu doubezpieczenia do stanu pierwotnego (sprzed wystąpienia zdarzenia, wypłaty odszkodowania) zachowując stawki przyjęte w przetargu zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wyrażenia zgodny na doubezpieczenie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata) według stawki nie większej niż w zaoferowanej w przetargu ofercie”lub opcjonalnie o odstąpienie od wymogu zachowania stawek.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

11.     Prosimy o wprowadzenie następujących wyłączeń odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych:

„ Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem

- które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności

- powstałe w wyniku niewypłacalności

- powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej

- wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

12.     Prosimy o zachowanie prawa do regresu w stosunku do podwykonawców – wykreślenie słów „bez prawa do regresu do podwykonawcy”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

13.     Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

14.     W odniesieniu do punktu (szkody w środowisku naturalnym) prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

15.     Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

16.     Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od wyłączeń ujętych w definicji Czystej straty finansowej w zakresie tego ryzyka będą mieć zastosowanie również inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

17.     Prosimy o potwierdzenie, że limit określony w Klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców  15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dotyczy również ubezpieczenia OC.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

18.     Prosimy o dopisanie, że pokrywane koszty będą w granicy sumy gwarancyjnej.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

 

19.     Prosimy o potwierdzenie, że kolejne zgłaszane do ochrony jednostki podległe będą miały rodzaj wykonywanej działalności analogiczny z już objętymi ochroną jednostkami oraz będą spełniać wymogi zabezpieczeń ppoż, i przeciwkradzieżowych ujęte w obowiązujących przepisach.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

20.     Prosimy o dopisanie w klauzulach miejsc ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia OC, że obejmują wyłącznie teren RP.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

21.     Prosimy o zmianę w szkodzie osobowej, czystej stracie finansowej oraz szkodzie rzeczowej na:

szkoda osobowa - szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia;

szkoda rzeczowa - szkoda polegająca na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy, a w przypadku kiedy zostało to jednoznacznie wskazane także utrata mienia;

czysta strata finansowa - szkoda nie będąca ani nie wynikająca ze szkody rzeczowej ani osobowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

22.     Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych, klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji. Klauzule te naszym zdaniem odnosi się do ubezpieczenia mienia.

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wyłączenie z ubezpieczenia OC klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych, nie ma zgody na wyłączenie z ubezpieczenia OC klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji.

 

23.     W odniesieniu do "Wykazu szkód"  prosimy o podanie liczby i wysokości rezerw.

 

Odpowiedź: W tej chwili Zamawiający nie posiada informacji o rezerwach, cała znana szkodowość znajduje się w tabeli nr 5.

 

24.     W związku z podaną szkodowością prosimy o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach.

 

Odpowiedź: W dotychczasowych umowach brak franszyz i udziałów własnych.

 

25.     Prosimy o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie było żadnych roszczeń z OC zarządcy dróg.

 

Odpowiedź: Informacja na temat szkodowości znajduje się w tabeli nr 5.

 

26.     Prosimy o akceptację podlimitu 5 000 zł na lokal dla szkód w mieniu lokatorów.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

27.     Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta do 50 000 zł.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

28.     W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

 

Odpowiedź: W okresie ostatnich trzech lat Zamawiający ubezpieczony był w zakresie określonym w SIWZ.

 

29.     Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

 

Odpowiedź: Zamawiający stara się aby przeglądy były wykonywane regularnie

 

30.     Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów

 

Odpowiedź: Stan obiektów jest dobry.

 

31.     Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

 

Odpowiedź:Generalnie wszystkie budynki zgłoszone  do ochrony posiadają pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków, które w weszły w użytkowanie przed wejściem w życie przepisów określających obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 

32.     Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

 

Odpowiedź: Zmawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe były zgodne z wymogami prawa

 

33.     Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

 

Odpowiedź: Zespół Szkół w Stanach – 10 168 894,03 zł

 

34.     Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta bądź wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

35.     W odniesieniu do szkód w wyniku zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

36.     W odniesieniu do szkód w wyniku powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

37.     Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla dewastacji do 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

38.     Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek błędnego działania człowieka bądź wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

39.     Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych bądź planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia prac budowlano – montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Budowa hali sportowej wraz z przyszkolna pływalnią w Stanach wartość  ok. 8,2 mln zł planowany termin zakończenia – 30.06.2021. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg – 1,4 mln zł termin zakończenia 30.10.2020. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Korabinie – 330 tys. zł termin zakończenia 30.04.2019. Rozbudowa szkoły w Gwoźdźcu – 1,2 mln zł  termin zakończenia 30.06.2019 r.

 

40.     Odnośnie klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że przyszłe lokalizacje będą spełniały wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje starań aby wszystkie lokalizacje spełniały wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa

 

41.     Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym z 30% do 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

42.     Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego środkach trwałych i wyposażeniu z 30% do 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

43.     Prosimy o zmianę zapisu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: „w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

44.     W odniesieniu do "Wykazu szkód"  prosimy o podanie liczby i wysokości rezerw oraz o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat.

Odpowiedź: Cała znana w tym momencie szkodowość znajduje się w tabeli nr 5, brak informacji o rezerwach.

 

45.     W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich budynków.

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje znajdują się w tabeli nr 1.

 

46.     § 7 umowy – wzór (dot. I części zamówienia) – prosimy o dodanie zapis „zgodnie z postanowieniami klauzuli czasu ochrony”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

47.     Klauzula 23 – warunków i taryf: prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

 

48.     Klauzula 29 – wyłączenia mienia z eksploatacji – prosimy o dodanie: postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do mienia wyłączonego z eksploatacji z powodu złego lub awaryjnego stanu technicznego, a także mienia przeznaczonego do rozbiórki lub „zezłomowania”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

49.     Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a)   mienie wyłączone z eksploatacji

b)   pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji

 

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

 

50.     Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym

b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

 

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia

 

51.     W odniesieniu do

a) budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub

b) przeznaczonych do rozbiórki 

c) mienia wyłączonego z eksploatacji

d) pustostanów

wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

 

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia

 

52.     Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć obiekty budowlane z eksploatacji spośród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie tych obiektów oraz podanie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź: W tym momencie Zamawiający nie ma takich planów.

 

53.     Klauzula 30 – usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego odpowiedzialności wykonawcy – 10% wartości powstałej szkody, jednak nie więcej niż 200.000 zł (lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

54.     Klauzula 33 – katastrofy budowlanej – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

55.     Klauzula 33 – katastrofy budowlanej – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

56.     Klauzula 36 – okolicznościowa – prosimy o dodanie „(…) bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości należnego odszkodowania. (…)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

57.     Klauzula 40 – wyrównania sum ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie do sum ubezpieczenia zadeklarowanych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

58.     Prosimy o podanie łącznej wartości instalacji solarnych  oraz instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do ubezpieczenia mienia oraz wskazanie lokalizacji, w których te instalacje się znajdują.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje solarne i fotowoltaiczne.

 

59.     Prosimy o informacje o zabytkach zgłoszonym do ubezpieczenia – jaka jest ich wartość, rodzaj, gdzie się znajdują, która jednostka zgłasza do ubezpieczenia ww. rodzaj mienia.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty pod nadzorem konserwatora zabytków.

 

60.      Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej wszelkie limity wskazane w SIWZ są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rozliczeniowym).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

61.     W odniesieniu do zapisu:
Ubezpieczyciel na w wniosek ubezpieczającego/ubezpieczonego wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego mienia (budynku/budowli) w innej lokalizacji lub przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji, technologii odbudowy. Zmiana w odbudowie zniszczonego mienia wynikać musi z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), obowiązujących przepisów prawa, warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego”
prosimy o dodanie zastrzeżenia – że odszkodowanie nie przekroczy kwoty należnej, gdyby odbudowa nastąpiła w dotychczasowej lokalizacji przy zastosowaniu dotychczasowej konstrukcji i technologii odbudowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

62.     W celu oceny ekspozycji na ryzyko szkód prosimy o określenie łącznej wartości dróg, chodników, infrastruktury drogowej, parkingów zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: 6.428.857,00 zł

 

63.     W odniesieniu do dróg, chodników, infrastruktury drogowej, parkingów prosimy o wyłączenia z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek działania mrozu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

64.     W odniesienie do zapisu (we wszystkich rodzajach ubezpieczeń):
„W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego, automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia do stanu pierwotnego, informując o tym Ubezpieczającego wraz z obowiązkowym podaniem kosztu doubezpieczenia.”
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie sum ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

 

65.     Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do kwoty 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz ustalenie jednego wspólnego limitu dla tego ryzyka zarówno do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, jak i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na obniżenie limitu do 20 000 zł dla każdego z ryzyk.

 

66.     Odnośnie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – prosimy o poniższe informacje:
- czy punkt ten stanowi odrębny kompleks ogniowy (od pozostałego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia)?
- prosimy o wykaz obiektów, których wartość została uwzględniona w łącznej sumie ubezpieczenia 1 032 267,24 zł
- określenie wartości PML dla tej lokalizacji. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o określenie łącznej maksymalnej sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia tj. budynku/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się;
- prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych zastosowanych w lokalizacji
- w jaki sposób gromadzone są odpady: czy tylko w budynku, czy również na zewnątrz- w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację czy odległość składowanych odpadów od budynków przekracza 20m (jaka odległość?).
- Jakiego rodzaju odpady są przyjmowane w tym punkcie? Czy odbierane są materiały o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (papier, opony, tworzywa sztuczne)?
- prosimy o opis procesów, jakie mają miejsce w miejscu ubezpieczenia (w szczególności prosimy o udzielenie informacji, czy prowadzona jest w tym punkcie działalność związana z utylizowaniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów lub recyklingiem?

 

Odpowiedź:

- Punkt stanowi odrębny kompleks ogniowy;

- pod sumą ubezpieczenia 1 032 267,24 zł ujęte zostały budynek socjalno-biurowych, wiaty magazynowe, pomieszczenie garażowe, kontenery i pojemniki, ogrodzenie z bramą przesuwaną, plac i drogi z nawierzchnią utwardzoną

- PML – 1 155 640,94 zł

- /zamawiający dochowuje staranności aby zabezpieczenia były zgodne z przepisami prawa;

- odpady gromadzone są również na zewnątrz, w tym w kontenerach i pojemnikach odpowiednio przystosowanych do przechowywania tego rodzaju mienia;

- rodzaj odpadów został określony w regulaminie, stanowiący załącznik do niniejszych odpowiedzi;

- w punkcie nie jest prowadzona działalność związana z utylizowaniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów lub recyklingiem

 

67.     W odniesieniu do mienia znajdującego się w lokalizacji: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prosimy o akceptację wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

68.     W odniesieniu do mienia znajdującego się w lokalizacji: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł dla ww. ryzyk (pożaru, wybuchu, dymu i sadzy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

69.     Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź: Budowa hali sportowej wraz z przyszkolna pływalnią w Stanach wartość  ok. 8,2 mln zł planowany termin zakończenia – 30.06.2021. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg – 1,4 mln zł termin zakończenia 30.10.2020. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Korabinie – 330 tys. zł termin zakończenia 30.04.2019. Rozbudowa szkoły w Gwoźdźcu – 1,2 mln zł  termin zakończenia 30.06.2019 r.

 

70.     Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z 36 m-cy na 24 m-ce.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

71.     Prosimy o informację, które z budynków, budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji z płyty warstwowej (ściany, dach).

Odpowiedź: Informacja na temat konstrukcji znajduje się w tabeli nr 1.

72.     Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

Odpowiedź: Gmina nie posiada ani nie zarządza wysypiskiem śmieci.

73.     Prosimy o informacje czy na terenie Gminy/Powiatu/INNE znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:

a)      od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,

b)      czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,

c)      jak  są magazynowane:

a.      odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

b.      odpady elektryczne i elektroniczne,

d)      czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),

e)      czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,

f)       czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,

g)      czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

 

Odpowiedź:        

a) od 2015r.

                              b) tak

c) w pojemnikach i kontenerach odpowiednio przystosowanych do przechowywania tego rodzaju mienia

                              d) zarządcą jest Gmina Bojanów

                              e) nie dotyczy

                              f) zakres ubezpieczenia jest adekwatny do zawartego w SIWZ

g) ochrona ubezpieczeniowa OC nie obejmuje szkód związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Regulamin PSZOK stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

74.     Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Odpowiedź: Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci

75.     Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

76.     Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: W zgłoszonym mieniu nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji.

77.     Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Brak mienia w złym lub awaryjnym stanie technicznym

78.     Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym(w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków)  i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

Odpowiedź: W zgłoszonym mieniu brak pozycji o charakterze zabytkowym.

79.     W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

80.     Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

a)      Zabezpieczeniach przeciwpożarowych

b)      Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych

c)      Sposobie, metodzie dozorowania obiektu

d)      Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku

e)      Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)

f)       Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)

g)      wpisaniu do rejestru zabytków

h)      najbliższym otoczeniu tych budynków

i)        odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP

j)        ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia

k)      możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

 

Odpowiedź: W zgłoszonym mieniu nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji.

81.     Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

Odpowiedź: Brak mienia przeznaczonego do likwidacji lub złomowania

82.     Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Odpowiedź:Zamawiający posiada jeden budynek mieszkalny w msc. Stany.

83.     Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź: Kotłownie w budynkach, paliwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej

84.     Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:Generalnie wszystkie budynki zgłoszone  do ochrony posiadają pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków, które w weszły w użytkowanie przed wejściem w życie przepisów określających obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie..

85.     Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym  wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Zamawiający stara się aby przeglądy były wykonywane regularnie.

86.     Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony

przeciwpożarowej w szczególności:

a)      ustawą o ochronie przeciwpożarowej;

b)      rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

c)      ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 

Odpowiedź: Zmawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe były zgodne z wymogami prawa.

87.     Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia oraz informację czy tego typu mienie jest przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

Odpowiedź: Brak instalacji solarnych i fotowoltaicznych zgłoszonych do ubezpieczenia.

88.     Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

89.     Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłaszał tego rodzaju mienia do ubezpieczenia.

90.     Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łodzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:

                                 i.     informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu

                                ii.     wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia

                               iii.     informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków

                              iv.     potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

 

Odpowiedź: Łodzie mogą znajdować się na wyposażeniu OSP, wyposażenie zgłoszone na pierwsze ryzyko na kwotę 250 000 zł

 

91.     Prosimy o potwierdzenie, że w odpowiedzialności za mienie pracownicze, uczniowskie, ochrona nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

92.     Prosimy o informację czy do ubezpieczeniaw systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie (pomijamy kwestie dróg i chodników wewnętrznych zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko)

Odpowiedź: Drogi, chodniki wraz z infrastrukturą zostały zgłoszone w systemie na pierwsze ryzyko.

93.     Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zieleni miejskiej, roślin, nasadzeń, drzew itp. (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

94.     Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

95.     Z uwagi na oczekiwane objęcie ochroną ubezpieczeniową witraży (szyby i inne przedmioty szklane), prosimy o potwierdzenie, że chodzi o takie, które nie są zabytkowe. W przeciwnym wypadku prosimy o informację o lokalizacji i wartości takiego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

96.     Prosimy o wykaz mienia wchodzącego w skład grupy 7 KŚT (dotyczy ubezpieczenia All Risk)

Odpowiedź: Środki transportu nie są zgłoszone w ubezpieczeniu All Risk.

97.     Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji  np. przyczepa-scena mobilna (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk). Jeśli jest inaczej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony All Risk odpowiedzialności Wykonawcy za takie mienie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

98.     Prosimy o wykaz pojazdów wchodzących w skład grupy 5 KŚT (wolnobieżne, samojezdne) wraz z ich wartościami (sumami ubezpieczenia), jeśli zostały zgłoszone w ramach ubezpieczenia All Risk (sumy stałe).

Odpowiedź: Środki transportu nie są zgłoszone w ubezpieczeniu All Risk.

99.     W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony All Risk powyższego rodzaju mienia (dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej)

Odpowiedź: Środki transportu nie są zgłoszone w ubezpieczeniu All Risk.

100.   Prosimy o doprecyzowanie, że maszyny wolnobieżne mają być ubezpieczone jako mienie znajdujące się na terenie ich stacjonowania tj. w budynku garażowym lub placu (miejsce przechowywania), tym samym wyłączona jest odpowiedzialność poza takim terenem – jeśli dotyczy.

Odpowiedź: Środki transportu nie są zgłoszone w ubezpieczeniu All Risk.

101.   W odniesieniu do mienia, które znajduje się na zewnątrz, poza budynkiem (dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu), prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków. Mienie to powinno być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

102.   W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, mienie pracownicze i uczniowskie, wartości pieniężnych, urządzeń i wyposażenia zainstalowanych poza budynkiem, stałych elementów budynków i budowli oraz środków obrotowych. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony  zawiadomił o tym fakcie Policję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiając potwierdza że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony  zawiadomił o tym fakcie Policję.

103.   Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o ustalenie jednego, wspólnego limitu w wysokości 30 000 zł, który odnosiłby się do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich zamiast dwóch oddzielnych po 30 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dwóch oddzielnych limitów po 20000 zł

104.   Prosimy o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej /dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)/ franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

105.   Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

106.   W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia

107.   Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony „braku kwalifikacji” (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

108.   Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych oraz chłodzących. W przypadku odmowy wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

109.   Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących. W przypadku odmowy wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

110.   Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

111.   Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

112.   Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia. – dotyczy Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

113.   Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/jednostka adresowa).

Odpowiedź: Zespół Szkół w Stanach – 10 168 894,03 zł

114.   Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

Odpowiedź: Budowa hali sportowej wraz z przyszkolna pływalnią w Stanach wartość  ok. 8,2 mln zł planowany termin zakończenia – 30.06.2021. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg – 1,4 mln zł termin zakończenia 30.10.2020. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Korabinie – 330 tys. zł termin zakończenia 30.04.2019. Rozbudowa szkoły w Gwoźdźcu – 1,2 mln zł  termin zakończenia 30.06.2019 r.

115.   Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

Odpowiedź:Poza starorzeczem w Przyszowie nie są to tereny zalewowe.

 

116.   Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

117.   Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

Odpowiedź: Na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk

118.   Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

119.   Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

Odpowiedź: Gmina nie zarządza parkingiem strzeżonym.

120.   Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kosztów obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych (dotyczy OC)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

121.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisu, który mówi o zachowania prawa jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania rocznego okresu umowy ubezpieczenia (dotyczy OC)? Ewentualnie zmianę, która mówiłaby o odtworzeniu sumy gwarancyjnej w czasie trwania całego okresu zamówienia, tj. 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

122.   Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

123.   Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź: Są to imprezy gminne niebiletowane.

124.   W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się  taką działalnością”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

125.   Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

126.   Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/,  prosimy o informację – Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna wartość tych dróg?

Odpowiedź: fundusz remontowy – 450 000 zł, wartość dróg - 6.428.857,00 zł

127.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu OC dla ZUK odpowiedzialności za zalanie upraw i gruntów? – dotyczy awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

128.   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

129.   Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego nie obejmuje ryzyka kradzieży wyposażenia pojazdu.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

130.   Prosimy o zmianę /ubezpieczenie OC/ zapisu w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców, tak aby Wykonawca miał jednak prawo do regresu do podwykonawcy za szkody przez nich wyrządzone.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

 

131.   Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponadto związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia (w tym szpitalami)

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

132.   Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

133.   Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (OC) odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW)

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

134.   Prosimy o zmianę /ubezpieczenie OC/  limitu odpowiedzialności z 400 000 zł na 200 000 zł za szkody wzajemne.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

135.   Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

 

136.   Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

                                 i.     czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,

                                ii.     czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

                               iii.     doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,

                              iv.     czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,

                               v.     czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,

                              vi.     masa startowa dronów

                             vii.     czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:

1.      w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,

2.      poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

 

Odpowiedź: Brak dronów w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia

 

 

137.   W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń (ppoż, pKR), prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

 

Odpowiedź: Zmawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe były zgodne z wymogami prawa

 

138.   W odniesieniu do mienia poza ewidencją prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ma na myśli mienia będącego poza jakąkolwiek ewidencją. Tym samym mowa tu o mieniu ewidencjonowanym np. w sposób uproszczony – dotyczy mienia od wszystkich ryzy

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

139.   W odniesieniu do klauzuli odstąpienia od prawa do regresu prosimy o dopisanie, że klauzula nie dotyczy (również) szkód wyrządzonych w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

140.   W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, a konstrukcja obiektów w nowych miejscach ubezpieczenia nie może odbiegać od konstrukcji obiektów przyjętych do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem braku powodzi i zalania tych miejsc po 1997 roku.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

 

141.   Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

142.   Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

143.   Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

144.   Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

145.   Prosimy o potwierdzenie, że określone w SIWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

146.   Prosimy o informację czy zapisy przedstawione w SIWZ (m.in. zakres ubezpieczenia, treści klauzul) są tożsame lub bardzo zbliżone w odniesieniu do zapisów z poprzednich lat. W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

 

Odpowiedź: W poprzednich latach Zamawiający ubezpieczony był w zakresie zbliżonym do określonego w SIWZ.

 

147.   Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

148.   Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29.03.2019 r., godz. 12:00.

 

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na 28.03.2019r. na godz. 14.00.

 

149.   Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje Ubezpieczającego/Zamawiającego, jak również Ubezpieczonych/jednostki podległe.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 

150.   Dot. 2 - Ubezpieczenia assistance – Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu

"W przypadku konieczności powrotu po samochód do zakładu naprawczego:

koszty przejazdu po odbiór tego samochodu (ewentualnego zmiennika kierowcy w przypadku braku możliwości kierowania przez niego pojazdu"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

151.   Dot. 6.2 - Czy Zamawiajacy wyraża zgodę na zmianę limitu kosztów holowania pojazdów pow. 3,5t na 2500 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

152.   Dot. 4. Okres ubezpieczenia. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu: "okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdów (odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zakupu / zarejestrowania pojazdu, pod warunkiem zgłoszenia danych wymaganych przez Ubezpieczyciela, w ciągu 3 dni roboczych)" na zapis w brzmieniu "okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

 

153.         Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź: W okresie ostatnich 3 lat Zamawiający ubezpieczony był w zakresie określonym w SIWZ.

154.   Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

Odpowiedź: Zamawiający stara się aby przeglądy były przeprowadzane regularnie.

155.      Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane w Gminie przez najbliższe 3 lata.

Odpowiedź: Budowa hali sportowej wraz z przyszkolna pływalnią w Stanach wartość  ok. 8,2 mln zł planowany termin zakończenia – 30.06.2021. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg – 1,4 mln zł termin zakończenia 30.10.2020. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Korabinie – 330 tys. zł termin zakończenia 30.04.2019. Rozbudowa szkoły w Gwoźdźcu – 1,2 mln zł  termin zakończenia 30.06.2019 r.

 

156.       Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

1.         utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;

2.         niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;

3.         wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;

4.         wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;

5.        istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

157.      Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

158.      Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% nie mniej niż 1000 zł dla ubezpieczenia dróg i infrastruktury drogowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

REGULAMIN PSZOK

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-22
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-22
Liczba odwiedzin: 603
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-22 13:35:17
1 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-22 13:33:08