Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.4.2019 pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów

 

 ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy:          postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów

 

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 1. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 1. Czy majątek Gminy był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszyzami
  i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź: Z ryzyka powodzi nie były wypłacane odszkodowania.

 1. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 1. Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje:

a/ adres

b/ wartość

c/ rok budowy

d/przeznaczenie

e/ konstrukcja

f/ stan techniczny

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków

 1. Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków nieużytkowanych bądź o konstrukcji drewnianej.

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy o informację czy i jakie były szkody w przeszłości w budynkach nieużytkowanych?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację czy  budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację od  kiedy  Gmina jest w posiadaniu  budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację od  kiedy  budynki są nieużytkowane?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy  o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?

Odpowiedź: Brak budynków nieużytkowanych w wykazie budynków.

 1. Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony

Odpowiedź: W wykazie brak budynków przeznaczonych do rozbiórki.

 1. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Gmina planuje wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Zamawiający w tym momencie nie planuje wyłączania budynków z eksploatacji.

 1. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:Generalnie wszystkie budynki zgłoszone  do ochrony posiadają pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków, które w weszły w użytkowanie przed wejściem w życie przepisów określających obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 1. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym ubezpieczenie w zakresie AR nie są objęte drogi oraz mosty.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Drogi i mosty ubezpieczone są na pierwsze ryzyko na kwotę 200 000 zł

 1. Prosimy o dokumentację fotograficzną budynków drewnianych oraz starszych niż  50 lat.

Odpowiedź: Z uwagi na ograniczenia czasowe i duże rozproszenie ryzyka nie ma możliwości wykonania dokumentacji fotograficznej.

 1. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:Generalnie wszystkie budynki zgłoszone  do ochrony posiadają pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków, które w weszły w użytkowanie przed wejściem w życie przepisów określających obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 1. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym ubezpieczenie nie są objęte kolektory słoneczne panele fotowoltaiczne

Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów brak paneli solarnych i fotowoltaicznych.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych ani mienie znajdujące się w halach namiotowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

 1. Prosimy o potwierdzenie iż Gmina oraz spółki zależne objęte przedmiotowym  zapytanie nie prowadzą recyklingu oraz przedmiotem ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-19
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-19
Liczba odwiedzin: 623
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetarg... Agnieszka Kobylarz 2019-03-19 04:18:22
1 Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetarg... Agnieszka Kobylarz 2019-03-19 04:17:20