Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie
w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku”

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 3

Piotr Faraś Usługi Transportowo-Sprzętowe

ul. Sosnowa 4

37-433 Stany

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę  1.328.479,08 zł brutto, zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

 1.

Utrzymanie Zieleni Arkadiusz Goraj Stare Sioło 130, 37-630 Oleszyce

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ERTER Sp. z o.o. ul. Mieszka I 10A/32 28-300  Jędrzejów

59,12

40,00

99,12

 3.

Usługi Transportowo- Sprzętowe

Piotr Faraś Stany, ul. Sosnowa 4

60,00

40,00

100,00

4.  

Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek Antoni Gancarz Ul. Portowa 14

27-600 Sandomierz

51,91

40,00

91,91

5.

Konsorcjum: SANTEX Kazimierz Czapka  i PPUH ARBUD Artur Czapka

Ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski

33,32

40,00

73,32

      6.

Ekoton- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba

 

38,39

40,00

78,39

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-15
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-15
Liczba odwiedzin: 580
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-03-15 10:57:43
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-03-15 10:55:03