Wyjaśnienia nr 6 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR  6 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 25.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu SIWZ pkt. 4 .1.3) lit. a) druga część tj.” nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

dwie roboty budowlane zawierające realizację basenu o powierzchni lustra wody powyżej 150 m2 ,w tym wykonanie instalacji technologii uzdatniania wody basenowej wraz automatyką”  jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu dwóch technologii uzdatniania wody basenowej wraz z automatyką dla basenów o powierzchni lustra wody powyżej 150 m2

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-27
Liczba odwiedzin: 621
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Wyjaśnienia nr 6 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-27 11:06:31
2 Wyjaśnienia nr 6 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-27 11:05:46
1 Wyjaśnienia nr 6 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-27 11:05:19