Wyjaśnienia nr 5 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR  5 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 22.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącza się  decyzję pozwolenie na budowę hali sportowej z pływalnią i rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej z łącznikiem

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącza się projekt budowlany, na podstawie którego uzyskana została decyzja pozwolenie na budowę

Pytanie 3, 4,5 :

Prosimy o udostępnienie decyzji pozwolenie na rozbiórkę oraz projektu rozbiórki  oraz inwentaryzację budynku istniejącego oraz przewidzianego do rozbiórki

Odpowiedź Zamawiającego:

 Załącza się decyzję na rozbiórkę sali gimnastycznej z łącznikiem, projekt rozbiórki oraz inwentaryzację budynku przewidzianego do rozbiórki.

Pytanie 6:

Prosimy o określenie podstawowych parametrów obiektów przewidzianych do rozbiórki tj. kubatura, wysokość nad poziomem terenu, głębokość posadowienia poniżej poziomu terenu, rodzaj i ilość materiałów, z których wykonane są elementy przewidziane do rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane dotyczące obiektów przewidzianych do rozbiórki znajdują się w załączonym projekcie budowlanym.

Pytanie 7,8:

Czy w  zakresie robót rozbiórkowych występują materiały niebezpieczne i kto poniesie koszty ich utylizacji

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie robót rozbiórkowych nie występują materiały niebezpieczne.

Pytanie 9,10,11:

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew, krzewów kolidujących z inwestycją, kto poniesie koszty wycinki oraz opłat administracyjnych związanych z wycinką

Odpowiedź Zamawiającego:

 Brak jest drzew kolidujących z budową inwestycji. Koszty usunięcia ewentualnych zakrzaczeń ponosi Wykonawca.

 

Pytanie 12,13:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej wraz z opinią geotechniczną  oraz o potwierdzenie faktu iż poziom wód gruntowych znajduje się poniżej  poziomu  posadowienia. Prosimy o informację do jakiej głębokości zostały przeprowadzone badania gruntu oraz na jakiej głębokości stwierdzono wodę gruntową

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączona opinia geotechniczną zawiera  wymagane informacje.

Pytanie 14:

Prosimy o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączono projekt zagospodarowania terenu

Pytanie 15

Czy w ramach zagospodarowania terenu należy uwzględnić wykonanie: dróg, chodników, zieleni, elementów małej infrastruktury

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać roboty wynikające z projektu zagospodarowania oraz przedmiaru robót, natomiast w odniesieniu do terenów zielonych należy je obsiać trawą.

Pytanie 16:

Prosimy o udostępnienie zestawienia ślusarki: balustrady, poręcze, drabiny itd.

Odpowiedź Zamawiającego:

 Barierki i balustrady wewnętrzne należy przyjąć z długości w wykonaniu standardowym, stalowe malowane proszkowo. Barierki i balustrady i pochwyty zewnętrzne należy przyjąć z długości w wykonaniu standardowym ze stali nierdzewnej ( układ widoczny na elewacjach )

 

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie realizacji przedmiotowej inwestycji do 9 miesięcy i jednocześnie posiada środki finansowe pozwalające na rozliczenie wszystkich płatności z Wykonawcą z chwilą zakończenia skróconego 9 miesięcznego terminu zakończenia robót.  

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

  ZAŁĄCZNIKI DO WYJAŚNIEŃ 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-26
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-26
Liczba odwiedzin: 617
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 5 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-26 14:32:58
1 Wyjaśnienia nr 5 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-26 14:31:07