Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 21.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia tj. z dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej i/lub żelbetowej w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, grzewcze) i wykończeniowych, o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto każda
na
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej i/lub żelbetowej w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, grzewcze) i wykończeniowych, o wartości pierwsza  6.369.000,00 zł brutto, druga 1.409.832,56 zł brutto 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków posiadania zdolności zawodowej określonej w SIWZ tj.  kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót poprzez dysponowanie dwoma kierownikami z uprawnieniami na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,  z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 65).


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-22
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-22
Liczba odwiedzin: 552
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-22 08:19:23
1 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-22 08:18:51