Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZDotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 21.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający uzna warunek dot. robót budowlanych zawierających realizacje basenu o powierzchni lustra wody powyżej 150 m2 w tym wykonanie instalacji technologii uzdatniania wody basenowej wraz z automatyką za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał modernizację, remont basenu o pow. lustra wody powyżej 150 m 2 obejmującą swoim zakresem roboty budowlane, wymianę, instalacji technologii uzdatniania wody basenowej z automatyką?

Odpowiedź Zamawiającego:
TakWytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-22
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-27
Liczba odwiedzin: 591
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-27 11:49:13
1 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotycząc... Agnieszka Kobylarz 2019-02-22 07:49:23