Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ w przetargu na zadania pn. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618616-N-2018
Data: 18/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 83130154000000, ul. ul. Parkowa  5, 37433   Bojanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 870 87 38, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 15 870 83 26.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bojanow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) w sposób należyty co najmniej dwóch usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. obejmujących przygotowanie posiłków i ich dostarczenie do odbiorcy zewnętrznego; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Poza oświadczeniem na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w pkt. III 5 ogłoszenia
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Informacje dodatkowe Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy ( wzór załącznik nr 2 SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający wymaga przedłożenia a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
W ogłoszeniu powinno być: Wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-27, godzina: 10:00,

ZMODYFIKOWANA TREŚĆ SIWZ GOPS.262.4.2018

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-09-25
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-09-25
Liczba odwiedzin: 646
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ... Agnieszka Kobylarz 2018-09-25 12:29:08
1 Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ... Agnieszka Kobylarz 2018-09-25 12:28:36