Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.3.2018 na zadanie pn.DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ  W MAZIARNI

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ  W MAZIARNIwybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną  przez Wykonawcę:

OFERTA NR 1

P.H.„ADA” Andrzej Tyra
37-400 Nisko
ul. Cicha 2

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 48.802,71 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja 40%

Łączna liczba punktów

1.

P.H.„ADA” Andrzej Tyra
37-400 Nisko
ul. Cicha 2

60,00

           40,00

 

 

100,00

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-09-05
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-09-05
Liczba odwiedzin: 731
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2018-09-05 12:42:27
1 Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2018-09-05 12:40:54