Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

 

 

Bojanów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów
Numer ogłoszenia: 393746 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz z uchwałą nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla Regionu Północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego zgodnie z uchwałą nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 2. Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości to: szkło;papier; tworzywa sztuczne; metale;opakowania wielomateriałowe;odpady zielone; zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, sprzęt elektryczny i elektroniczny;meble i odpady wielkogabarytowe;zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia, zużyte baterie , akumulatory, żarówki, świetlówk odpady niebezpieczne - farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, 3. Odbiór z apteki przeterminowanych leków, 4. Opróżnianie koszy z parków i przystanków,5. Odbiór odpadów z imprez plenerowych, 6. Odbiór odpadów ze sprzątania świata, 7. Odbiór odpadów z likwidacji dzikich wysypisk.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t.j. z 2013 r. Dz. U. poz 907 z pózn. zm - do 50% wartości zamówienia podstawowego

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-3, 90.51.40.00-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Bojanów w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2) ważne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zw. z art. 250 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca na podstawie art. 32 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów, wymagane jest zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1495 z późn. zm.), lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 400 Mg w okresie jednego roku wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług m.in. dokumenty potwierdzające odbiór odpadów komunalnych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Bojanów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Bojanów, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodniez Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 400 Mg w okresie jednego roku wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług m.in. dokumenty potwierdzające odbiór odpadów komunalnych,;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Formularz oferty 3) oparafowany wzór umowy 5) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: - oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. - dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji - 5

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego; 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT - względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy; 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 4) odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; 5) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 6) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest niższa niż 5 % ceny pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji; 7) wystąpienia zmiany wysokości opłaty Marszałkowskiej za składowanie odpadów na składowisku po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą (Marszałka) stawki opłaty - odpowiednio (proporcjonalnie) do zmiany stawki opłaty- względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy; 8) zmiany w ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych określonych w formularzu cenowym Wykonawcy nie powodujące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określone w § 6 ust. 2. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 1) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 2) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 3) nieosiągnięcia przez Wykonawcę pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 w terminie realizacji umowy, strony za obopólną zgodą mogą przedłużyć termin realizacji niniejszej umowy nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2. 3. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku: 1) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy; 2) dokonania zmian w związku ze zmianami punktów zbierania odpadów; 3) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę; 4) zmiany terminów przeprowadzenia odbioru odpadów komunalnych, wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, a wpływających na konieczność dokonania zmiany terminów prowadzenia zbiórek; 5) oczywistych omyłek pisarskich. 4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 5. W trakcie trwania niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszenia działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 14.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu I piętro.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

siwz zpb.271.13.2014.doc

załączniki do siwz zpb.271.13.2014.zip

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-12-01
Udostępniający: 2014-12-01
Liczba odwiedzin: 1110